Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Rugăciuni

Canonul Sfântului Ierarh Nicolae

Cu ce cununi de laudă vom încununa pe Arhiereul? Pe cel ce a fost cu trupul în Mira și duhovnicește la toți a ajuns, la cei ce curat îl iubesc pe dânsul, pe mângâietorul tuturor celor necăjiți și tuturor celor din primejdii scăpare, turnul creștinătății, creștinilor apărător, prin care, mândria vrăjmașilor Hristos a surpat-o, Cel ce are mare milă.

Cu ce cununi de laudă vom încununa pe Arhiereul? Pe luptătorul împotriva păgânătății și ajutorul creștinătății, pe folositorul Bisericii și marele sprijinitor, învățătorul și apărătorul cel cald, care pe toți cei rău slăvitori i-a rușinat, pierzătorul lui Arie, prin care, a lui mândrie, Hristos a surpat-o, Cel ce are mare milă.

Cu ce cântări proorocești vom lăuda pe Arhiereul, care cele ce sunt departe mai înainte le vede, și cele ce nu sunt de față, ca și cum ar fi de față mai înainte le spune? Cel  ce toată lumea înconjoară și pe toți celor ce li se face strâmbătate îi izbăvește; cel ce în visuri s-a arătat împăratului celui de Dumnezeu înțelepțit, și pe cei mai înainte legați, de junghierea cea nedreaptă i-a izbăvit, care din destul dăruiește mare milă.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!

Pe cel ce este podoaba arhiereilor și lauda părinților, izvor de minuni și credincioșilor folositor mare, adunându-ne, o iubitorilor de praznic, cu laude de cântări să-l lăudăm, zicând:

Bucură-te, păzitorul celor din Mira și mai-nainte șezătorule cinstit și stăpânul cel neclintit. Bucură-te, luminătorule prealuminat, care luminezi marginile lumii cu minunile. Bucură-te, a celor necăjiți dumnezeiască bucurie și folositorul cel prea cald al celor ce li se face strâmbătate. Și acum, preafericite Nicolae, nu înceta a te ruga lui Hristos Dumnezeu pentru cei ce cu credință și cu dragoste cinstesc pururea pomenirea ta cea de bucurie și întru tot prăznuită.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Cine nu te va ferici pe tine, Preasfântă Fecioară? Sau cine nu va lăuda Preacurată nașterea Ta? Că cel ce a strălucit fără de ani din Tatăl, Fiul Unul- Născut, Același din tine, Preacurată, a ieșit negrăit întrupându-Se, din fire Dumnezeu fiind și cu firea om făcându-Se, pentru noi. Nu în două fețe fiind despărțit, ci în două firi neamestecat fiind cunoscut; pe Acela roagă-L, Curată, cu totul fericită, să miluiască sufletele noastre.

Stihirile:

Bucură-te cap sfințit, locaș curat al faptelor bune, dumnezeiescul îndreptător al prea îndumnezeitei sfințenii, marele păstor, prealuminate luminătorule, care porți nume de biruință, cel ce te pleci către cei ce se roagă cu umilință uitându-te la rugăciunile celor neputincioși, izbăvitorule preagata, păzitorule de mântuire al tuturor, celor ce săvârșesc cu credință preaslăvită pomenirea ta, pe Hristos roagă-l, preafericite, să trimită nouă mare milă.

        Stih: Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor Lui.

Bucură-te, sfințită minte! Al Treimii cinstit vas, stâlpul Bisericii, întărirea credincioșilor, ajutătorul celor slabi, steaua, care, cu strălucirile rugăciunilor bine primite, risipești întunericul ispitelor și al necazurilor totdeauna, Ierarhe Nicolae, limanul cel prea lin, la care scăpând, cei cuprinși de valurile vieții se mântuiesc. Pe Dumnezeu roagă-l, să dăruiască sufletelor noastre mare milă.

        Stih: Preoții Tăi, Doamne, se vor îmbrăca întru dreptate și cuvioșii Tăi se vor bucura.

Bucură-te, cela ce te-ai umplut de râvnă dumnezeiască și de răspunsul cel rău ai izbăvit pe cei ce erau să moară cu nedreptate, cu starea ta de față cea înfricoșată și cu venirile prin visuri. Izvorule, care ai izvorât în Mira, Nicolae, miruri de prisosit, care și sufletele adapă și împuțiciunile patimilor izgonesc; sabie care tai neghinile înșelăciunii; lopată, care vânturi învățăturile lui Arie cele ca pleava, pe Hristos roagă-l, să trimită sufletelor noastre mare milă.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!

Omule al lui Dumnezeu și credincioasă slugă, sluga Domnului, bărbatul doririlor, vasul alegerii, stâlpul și întărirea Bisericii, al împărăției moștenitorule, nu tăcea a striga pentru noi către Domnul.

Și acum și pururea și în vecii vecilor.

a Născătoarei de Dumnezeu.

Născătoare de Dumnezeu, tu ești vița cea adevărată care ai odrăslit rodul vieții, ție ne rugăm: Roagă-te, Stăpână, cu Sfinții Apostoli și cu Ierarhul Nicolae, să se mântuiască sufletele noastre.

Îndreptător credinței și chip blândețelor, învățător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

a Născătoarei de Dumnezeu.

Taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întru împreunare neamestecată întrupându-Se, și crucea de bună voie pentru noi luând; prin care înviind pe cel dintâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.

Cântarea 1-a:

Păstorul cel bun al turmei lui Hristos, bucură-te, Nicolae, că ai fost Mirelor cinstit părinte și apărător, și mie-mi dă ca să-ți aduc ție: Bucură-te.

Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dimpreună alergați, neamuri pământești; bucură-te, aduceți Ierarhului, că bucurie neîmpuținată aduce la toată lumea.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!

Celui ce a izbăvit trei voievozi de moartea cea nedreaptă, strigăm ție: Bucură-te, Nicolae, folositorul celor ce aleargă sub acoperământul tău.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

a Născătoarei de Dumnezeu.

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ai primit bucurie de la înger și mântuiești pe cei ce te slăvesc pe tine.

Cântarea a 3-a:

Nimenea din cei ce aleargă sub acoperământul nădejdii tale, Părinte, nu iese de la tine în deșert; ci, bucură-te, aduce ție, luând ajutor, Nicolae, pe care și mie îl dăruiește, întru tot fericite.

Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îngerii se minunează, preacuvioase, de folosința ta cea caldă, iar oamenii se bucură, primind cu rugăciunile tale mântuire de toate năvălirile drăcești. Pentru aceasta, bucură-te, aducem ție, Nicolae, prealăudate.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!

Platoșă și armă nebiruită asupra diavolului tu ești, iar creștinilor întărire. Podoabă ierarhilor, Nicolae preaminunate, bucură-te; mare făcător de minuni, celor înviforați liman de liniște.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

a Născătoarei de Dumnezeu.

Zămislind, Născătoare de Dumnezeu, pe Ziditorul tău, ai născut pe Făcătorul tuturor și Domnul, pe care roagă-l să ne izbăvească pe noi de asupreli, căci câte le voiești, toate le poți, ca o bună și Născătoarea celui bun.

Cântarea a 4-a:

Cu Apostolii împreună șezătorule pe scaun, bucură-te Nicolae, că pe eresul lui Arie l-ai rușinat și mândria lui veliar ai surpat-o. Cu rugăciunile tale nu înceta a te ruga pentru robii tăi.

Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tânărul acela din mâinile lui Amira al saracinilor l-ai izbăvit și părinților lui întru bucurie l-ai dăruit; pentru aceea, dimpreună cu dânșii și noi, bucură-te, aducem, Nicolae, preacuvioase.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!

Pe cei trei voievozi de moartea cea nedreaptă, făcătorule de minuni, i-ai mântuit. Arătatu-te-ai în vis împăratului celui credincios și l-ai îngrozit pe el; iar de la aceia ai luat: Bucură-te, Nicolae, întărește-mă și pe mine cu rugăciunile tale.

Și acum și pururea și în vecii vecilor.

a Născătoarei de Dumnezeu.

Prea binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, bucură-te! Că tu ești scaun Împăratului tuturor, mai presus de Heruvimi și nu zăbovi a ruga pe Fiul tău și Dumnezeul nostru, pentru cei ce te cinstesc pe tine pururea, cu fericitul Nicolae.

Cântarea a 5-a:

Apostole numite, cel ce asemenea cu îngerii stai neîncetat lângă scaunul Stăpânului, pe Arie cel nebun l-ai rușinat. Pentru aceea strigăm ție: Nicolae, bucură-te podoaba ierarhilor și stâlpul Bisericii.

Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dă-mi mie mână de ajutor, Nicolae, rugându-te către Domnul, pentru că viforul păcatelor mă îneacă; și mă du către limanul cel lin al pocăinței, cu rugăciunile tale, Părinte.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!

Deși am făcut multe fărădelegi, Nicolae minunate, dar nu mă depărtez de la nădejdea acoperământului tău; ca totdeauna, bucură-te, să strig ție; tu mă izbăvești de tot necazul și nevoia, căci câte le voiești, pe toate le și poți.

Și acum și pururea și în vecii vecilor.

a Născătoarei de Dumnezeu.

Nor, ceea ce ești mai presus de ceruri, bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, care ai picat nouă picătura, ceea ce ești una întru tot binecuvântată. Cere de la Dumnezeu, poporului nostru, biruință asupra vrăjmașilor, cu ierarhul Nicolae, pe Acela rugându-L.

Cântarea a 6-a:

Soț lui Hristos și al doilea Petru te-ai arătat, Părinte. Bucură-te, că tu ești stâlpul Bisericii și minunat organ, prin Duhul Sfânt, făcând minuni și răsunând. Pentru aceea, Sfinte Nicolae, bucură-te, aducem ție totdeauna.

Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Auzind preabunul creștin, împăratul Constantin, prin vis, a ta îngrozire cu Avlavie eparhul, pentru bărbații aceia ce aveau să se piardă cu nedreptate, degrabă a poruncit ca să-i sloboadă pe dânșii, iar ție a strigat: Bucură-te, Nicolae.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!

Corabiei care era să se înece în mare, tu, Părinte, te-ai făcut ocârmuitor; dă-mi și mie ancora bunei înțelegeri în minte și în inimă, celui ce rău mă învăluiesc cu gânduri drăcești, ca totdeauna să-ți aduc: Bucură-te, prea lăudate Nicolae.

Și acum și pururea și în vecii vecilor.

a Născătoarei de Dumnezeu.

Bucură-te, prea lăudată Fecioară; bucură-te, întărirea luminii; bucură-te, că ai născut pe Fiul, Dumnezeu a toate. Pe acela roagă-L, Născătoare de Dumnezeu, prea fără prihană, să se mântuiască sufletele noastre.

Tropar:

Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacele si Icoasele

Condacul 1

Cel ce versi mir de mult pret la toata lumea si mie celui nevrednic si mai mult decît toti pacatos, daruieste-mi ca sa-ti aduc tie cântare, Parinte Nicolae. Tu, ca cel ce ai îndraznire catre Dumnezeu, slobozeste-ma din toate necazurile ca sa cînt tie: bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!

Icosul 1

Aratatu-te-ai în vis Împaratului celui cinstitor de Dumnezeu si pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el si degrab ascultând de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca sa-i elibereze pe dânsii. Pentru aceea ei au fost cuprinsi de bucurie si de frica, iar eu cu dânsii graiesc tie, Sfinte Nicolae:
Bucura-te, capul cel sfintit;
Bucura-te, cel ce ai sfarâmat capul cel diavolesc cu rugaciunile tale;
Bucura-te, slujitorule al Împaratului tuturor;
Bucura-te, ajutatorul celor credinciosi;
Bucura-te, întarirea Ortodoxiei;
Bucura-te, pierzatorul celor fara de lege;
Bucura-te, cel ce esti însuflat cu suflarea Duhului Sfînt;
Bucura-te, cel ce ai pierdut viforul multimii zeilor;
Bucura-te, cel ce esti dimpreuna vorbitor cu îngerii;
Bucura-te, izgonitorul demonilor;
Bucura-te, graiule al dumnezeiestilor cuvinte;
Bucura-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!

Condacul al 2-lea

Pe pamînt, al doilea Înaintemergator te-ai aratat, Nicolae, spre mustrarea faradelegilor; ca acela a mustrat pe Irod, savârsitorul faradelegii, iar tu ai rusinat pe Arie cel orbit cu eresul; si toata lumea ai voit sa o curatesti de învataturile lui cele nedrepte, si turma ta a o lumina, ca un parinte si învatator. Pentru aceea cântam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Vrând dimineata, Avlavie, dupa porunca împaratului, sa scoata pe cei legati din temnita la taiere, tu, cu minunile tale, mai înainte ai apucat prin vis si, îngrozându-l pe el, ai zis: nimic sa nu faci barbatilor acestora, ca nevinovati sunt spre taiere; pentru aceea si noi cu dânsii graim tie, Nicolae marite:
Bucura-te, mare facatorule de minuni;
Bucura-te, grabnic ajutatorule
Bucura-te, cald folositorule;
Bucura-te, cercetatorul celor necajiti;
Bucura-te, limanul cel lin al celor înviforati;
Bucura-te, mângâierea celor ce plâng;
Bucura-te, hranitorul celor flamînzi;
Bucura-te, povatuitorul celor orbi;
Bucura-te, bogatia saracilor;
Bucura-te, toiagul cel tare al batrânetilor;
Bucura-te, cununa Bisericii;
Bucura-te, parintele saracilor si bun daruitorule;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!

Condacul al 3-lea

Am auzit, Nicolae, de minunile tale si m-am spaimântat, ca de bucurie si de frica, fiind cuprins, ce am a raspunde, nu ma pricep. Ci tu, cu rugaciunile tale cele treze, lumineaza-mi mintea ca sa cânt lui Dumnezeu dimpreuna cu tine: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Arhanghelii cu îngerii se minuneaza, parinte, de credinta ta cea tare catre Dumnezeu; apostolii si proorocii se lauda cu tine; oamenii cei dreptcredinciosi spre tine au nadejde. Pentru aceasta si eu, desi sunt nevrednic, graiesc tie, Sfinte Nicolae:
Bucura-te, cel ce împreuna-locuitor esti cu îngerii;
Bucura-te, cel ce aduci întristare diavolilor;
Bucura-te, cel ce esti slujitor asemenea lui Grigorie Teologul în preotie;
Bucura-te, cu Ioan Gura de Aur dimpreuna vorbitorule;
Bucura-te, prietenul marelui Vasile;
Bucura-te, ca dimpreuna cu dânsii tai eresurile;
Bucura-te, cel ce porti o credinta cu dânsii;
Bucura-te, ca faci minuni spre împacare;
Bucura-te, ca tu cureti lumea de multimea zeilor;
Bucura-te, cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea Nascatoarei de Dumnezeu în Biserica;
Bucura-te, ca reusind pe Arie înselatorul la sobor l-ai învins;
Bucura-te, ca pe fecioarele acelea le-ai oprit de la împreunarea cea desfrânata cu ajutorul tau;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!

Condacul al 4-lea

O, mare facatorule de minuni Nicolae, desi pe fecioarele acelea vrea tatal lor sa le dea, pentru saracie, la desfrânare, tu, parinte, mai înainte apucând, aur din destul tatalui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepând ei de unde se facea aceasta, minunându-se, au cântat lui Dumnezeu cîntarea: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Ca sa arati a ta mare milostivire catre cei saraci, preafericite, batrânului noaptea întru ascuns trei legaturi de galbeni de aur ai dat, izbavindu-l pe el si pe fetele lui de la caderea în pacat. Pentru aceea auzi de la toti:
Bucura-te, vistieria milei lui Dumnezeu;
Bucura-te, primirea mai înainte a cunostintei Lui;
Bucura-te, datatorule al bunatatilor lui Dumnezeu;
Bucura-te, hrana si bucuria celor ce alearga catre tine;
Bucura-te, pîine de hrana neîmputinata celor lipsiti;
Bucura-te, bogatie de Dumnezeu daruita celor ce vietuiesc în lipsa pe pamânt;
Bucura-te, ridicarea grabnica a saracilor;
Bucura-te, limpede cugetare celor necajiti;
Bucura-te, ca esti blând ascultator celor neputinciosi;
Bucura-te, dulceata a toata lumea;
Bucura-te, mirele celor trei fete;
Bucura-te, izbavitorul necazurilor mele cu rugaciunile tale;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!

Condacul al 5-lea

Catre biserica ta mergând oarecînd Vasile, sârguindu-se sa-ti aduca dar, a fost rapit de agarieni si l-au dat pe el ostasii lui Amira stapânului lor spre slujba; iar parintii lui, desi erau întristati, însa n-au încetat a îndrepta catre tine rugaciuni si, trecând ziua praznicului tau, de catre seara, l-ai pus pe el înaintea lor si, vazând ei aceasta minune, cu tine cântare de bucurie lui Dumnezeu cântau: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Mergând fiul lui Agricola sa dea un pahar lui Amira a stat înaintea lui cu frica; iar tu, parinte, rugat fiind de parintii lui, l-ai izbavit pe el din mâinile lui în acel ceas; pentru aceea cu dânsii graim tie, Nicolae, ca unui bun pastor;
Bucura-te, ierarhul Domnului;
Bucura-te, luminata propovaduire a crestinitatii;
Bucura-te, cel ce porti nume de biruinta;
Bucura-te, stârpirea patimilor celor neroditoare;
Bucura-te, aducerea de roada a pomilor celor duhovnicesti;
Bucura-te, îndreptatorul dreptcredinciosilor;
Bucura-te, pradarea pagânatatii;
Bucura-te, doctorul cel fara de plata;
Bucura-te, ca în dar ai luat, în dar împarti tamaduiri;
Bucura-te, al celor neputinciosi bun pastor;
Bucura-te, cel ce izgonesti dintre noi slujitorii cei diavolesti;
Bucura-te, desfatarea a toata lumea;
Bucura-te, Sfinte Ierarh Nicolae, mare facator de minuni!

Condacul al 6-lea

Minunata s-a aratat nasterea ta, Nicolae, credincios fiind tu pe pamânt, din vremea nasterii tale; ca ai supt numai din sânul cel drept si de la sânul maicii tale te-ai cunoscut facator de minuni; pentru aceea si acum cântam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

De împresurarile diavolesti izbaveste pe oameni, parinte, cu rugaciunile tale, cel cu râurile sudorilor tale ai stins multimea zeilor celor pagâni; pentru aceea si acum daruieste vindecari neputintele noastre, ierarhe, ca sa te laudam pe tine zicând:
Bucura-te, Nicolae;
Bucura-te, facatorule de minuni;
Bucura-te, preacuvioase;
Bucura-te, preafericite;
Bucura-te, cel ce esti cu nume mare;
Bucura-te, preamarite;
Bucura-te, hranitorul postitorilor;
Bucura-te, învatatorul înfrânarii;
Bucura-te, îndreptarea celor rataciti;
Bucura-te, ca altceva nu stim sa graim fara numai: bucura-te;
Bucura-te, ca prin tine ne îndestulam de lumina;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!

Condacul al 7-lea

Având vicleana cunostinta, Arie a început a învata eresurile cele fara de Dumnezeu si a intrat în turma ta, ca un lup, vrând ca o fiara sa o apuce; dar tu, prealaudate, degrab alergând catre Stapînul, cu rugaciunile tale ai izgonit toata nebunia lui si ca pe o fiara cumplita l-ai surpat. Pentru aceea cu tine, Nicolae, cîntam lui Dumnezeu, Celui ce ti-a dat tie aceasta putere: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Mai înainte împotrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai rusinat a lui fara de Dumnezeu învatatura si ca pe al doilea Iuda surpându-l l-ai lasat. Pentru aceea si noi graim tie neîncetat:
Bucura-te, întâistatatorule pe scaunul Mirelor;
Bucura-te, mare ierarh al Lichiei;
Bucura-te, cale neratacita a celor ce înoata pe mare;
Bucura-te, timpan, care dai sunet de dumnezeiasca glasuire;
Bucura-te, chimval rasunator;
Bucura-te, trâmbita Sfintei Treimi;
Bucura-te, ca ai stricat trîmbita eresurilor lui Arie;
Bucura-te, zicea tie Constantin;
Bucura-te, a grait tie Avlavie;
Bucura-te, a adus tie tatal cu fetele;
Bucura-te, au grait Agricola cu Vasile;
Bucura-te, ca prin tine de mânia potopului izbavindu-ne, pace cu Dumnezeu aflam;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!

Condacul al 8-lea

Minunea dumnezeiasca te-ai aratat, celor ce alergau la biserica ta, de Dumnezeu purtatorule, de multe feluri de necazuri si navaliriri izbavindu-i, parinte, pe cei ce dupa Dumnezeu, spre tine cu credinta si-au pus nadejdea, cântând: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Ca cel ce ai îndraznire catre Hristos, Nicolae, ca turma Lui pazesti de lupii cei vazuti si nevazuti si de catre cei ce scapa sub acoperamîntul tau nu te întorci, si noua celor ce sîntem învaluiti de gânduri si de lucruri viclene, da-ne mâna de ajutor, parinte, ca sa te laudam pe tine zicând:
Bucura-te, Nicolae prealaudate;
Bucura-te, întarirea Mirelor;
Bucura-te, podoaba Lichiei;
Bucura-te, cârmuitorule cel bun;
Bucura-te, ca dimpreuna cu îngerii salti;
Bucura-te, caci cu arhanghelii te veselesti;
Bucura-te, ca fara materie cu heruvimii slujesti Facatorului;
Bucura-te, ca pe Arie, diavolul cel întrupat, l-ai surpat;
Bucura-te, cel ce daruiesti bun miros?
Bucura-te, cel ce respingi mirosul cel rau;
Bucura-te, albeala, care speli patimile;
Bucura-te, roseala, care acoperi pacatele;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!

Condacul al 9-lea

Nu pricepem de unde vom începe a-ti aduce lauda, parinte. Care cântare îti vom cînta? Sau cu ce cununi te vom încununa? Ca, de ne vom aduce aminte de voievozi; ne minunam; de Vasile, ne miram; despre fecioarele acelea, nu ne pricepem ce sa graim; de toti ne minunam si împreuna cu tine lui Dumnezeu, Celui ce ti-a dat tie cele preamarite, lauda Îi trimitem, cântând cîntarea: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Vazînd Stapînul a toate neamul omenesc pierzându-se cu eresul nebuniei lui Arie, pe tine te-a dat mustrator nebuniei lui. Dar tu, parinte, de la masa învataturii dumnezeiesti, ca pe un urât, l-ai lepadat; iar pe noi cu framântarile Ortodoxiei ne miluieste, ca sa cântam tie:
Bucura-te, Nicolae, Israelul cel nou;
Bucura-te, sabie ascutita, care tai nedumnezeirea;
Bucura-te, întarirea credinciosilor;
Bucura-te, omorârea celor fara de lege;
Bucura-te, cel ce au luat Duhul Sfînt ca un porumb;
Bucura-te, cel ce îneci duhurile cele viclene în marea cea de foc;
Bucura-te, porumbelul Domnului;
Bucura-te, cursa prinzatoare asupra celui viclean;
Bucura-te, cel ce daruiesti celor legati slobozire;
Bucura-te, ca ai legat eresurile cele fara de Dumnezeu;
Bucura-te, ca deschizi gurile ortodocsilor;
Bucura-te, ca legi limbile celor vicleni;
Bucura-te, Sfinte Ierarh Nicolae, mare facator de minuni!

Condacul al 10-lea

Auzit-am pe Vasile acela graind si înaintea tuturor spunând minunile tale, pe care le-ai facuit cu dânsul, parinte; si minunându-ne, am preamarit puterea ta cea data tie de Dumnezeu; ca tu, ca un bun pastor, degrab alergi catre cei ce te roaga pe tine si pentru toti te rogi lui Dumnezeu si Stapânului, cântând: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Izbaveste-ne, parinte, cu rugaciunile tale, ca si pe Vasile acela. Auzi-ne, preacuvioase, cu auzul tau, precum ai auzit pe voievozii cei legati. Da-ne mâna de ajutor, Nicolae, precum ai dat celor ce fusesera învaluiti în mare, ca sa graiesc tie acestea:
Bucura-te, al doilea Moise;
Bucura-te, tabla duhovniceasca;
Bucura-te, haina preotiei;
Bucura-te, mai înainte aratatorul dreptatii;
Bucura-te, întunecatorul nedreptatii;
Bucura-te, de Dumnezeu încununate ierarhe;
Bucura-te, cel ce îngradesti gurile celor hulitori de Dumnezeu;
Bucura-te, lumina cea aprinsa cu dumnezeiasca vapaie;
Bucura-te, ca ai stins vapaia cea diavoleasca;
Bucura-te, ca ai afundat pe satana, ca plumbul în adânc;
Bucura-te, margaritar mult-luminos;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!

Condacul al 11-lea

Tu esti pastorul cel bun, Nicolae, ca pe turma ta o povatuiesti catre pasunea cea duhovniceasca si din izvorul raiului o adapi pe ea. Pentru aceea împreuna cu tine cîntam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Pom al raiului fiind, fericite, ca ai stâpari de rugaciuni neîncetate catre Dumnezeu, da-ne noua sub umbra acelora totdeauna a ne umbri ca sa graim tie:
Bucura-te, vietuitorule în locasul Celui Preaînalt;
Bucura-te, cel ce ai înecat pe fiii diavolesti;
Bucura-te, pazitorul rînduelii tale;
Bucura-te, mitropolite;
Bucura-te, cca ai rusinat basmul eresurilor lui Arie;
Bucura-te, maica multimii popoarelor pamîntesti;
Bucura-te, rana multimii diavolilor;
Bucura-te, parinte si învatatorule;
Bucura-te, ca pe dascalul eresurilor l-ai rusinat;
Bucura-te, cel ce ai cinstit caruntetile, înfrumusetându-le cu întelepciune duhovniceasca;
Bucura-te, cel ce ai rusinat caruntetele lui Arie cele urâte;
Bucura-te, ca prin tine ne-am învatat a ne închina Ziditorului în Treime;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!

Condacul al 12-lea

Intelepciunea ta cea întru tot cinstita pe Arie cel ratacit l-a rusinat, si mintea ta a stricat multimea zeilor; mântuieste si sufletele noastre cele ratacite si ne învata a cânta cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cu inima ne-am spaimântat, cu sufletul ne-am tulburat, cu limba nu pricepem ce sa graim, fara numai acestea:
Bucura-te, cel ce esti mai mare între preoti;
Bucura-te, cel ce esti întâistatator pe scaunul Mirelor;
Bucura-te, împreuna-sezatorule pe scaun cu apostolii;
Bucura-te, cel ce esti lumina înalta;
Bucura-te, cel ce ai surpat înaltarile gîndurilor celor diavolesti ale lui Arie celui bîrfitor;
Bucura-te, radacina dumnezeiescului pom;
Bucura-te, ca ai taiat radacina eresurilor satanei;
Bucura-te, pomul cel sadit de îngeri;
Bucura-te, cel ce ai încuiat pe îngerul satanei întru adânc;
Bucura-te, liman lin al celor învaluiti;
Bucura-te, bun cârmuitor al corabiei celei duhovnicesti;
Bucura-te, ca prin tine ne învrednicim de viata cea fara de sfârsit;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!

Condacul al 13-lea

O, preaminunate parinte Nicolae, plângem si alergam catre al tau sprijin, aducând tie acum aceasta putina rugaciune, ca sa ne izbavesti de chinul cel de veci cu rugaciunile tale, ierarhe prealaudate, si ne învredniceste vesnicei împaratii, ca dimpreuna cu tine sa cîntam cântarea lui Dumnezeu: Aliluia! (acest Condac se zice de trei ori)

Apoi iarasi se zice Icosul întâi: Aratatu-te-ai în vis împaratului... si Condacul întâi: Cel ce versi mir de mult pret...

Cântarea a 7-a:

Sfinte Ierarhe al lui Hristos, Nicolae, bucură-te, că tu esti bucuria cea nespusă a tuturor; dă-mi si mie mână de ajutor, ca să strig ție: Bucură-te, întru tot fericite.

Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Când au auzit voievozii de scoaterea cea din temnită, prin porunca ta, luând sfeșnice cu făclii, au adus ție cu mare glas, strigând: Bucură-te, Părinte preacuvioase, izbăvirea noastră.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!

Precum oarecând ai auzit pe cei ce erau legati în temniță, auzi-mă și pe mine, Nicolae, aducând ție: Bucură-te! Și mă scoate din focul gheenei.

Și acum și pururea și în vecii vecilor.

a Născătoarei de Dumnezeu.

Stăpână Maria, Maica Izbăvitorului, primește-mă pe mine cel ce mă căiesc și scap sub acoperământul tău, ca să-ți strig tie neîncetat: Bucură-te, ceea ce ești cu dar dăruită, de Dumnezeu Născătoare, pururea Fecioară.

Cântarea a 8-a:

Cu Apostolii împreună șezător pe scaun, cu îngerii împreună slujitor Sfintei Treimi, bucură-te, prea lăudate Nicolae. Dăruiește-mi și mie bucurie, cu rugăciunile tale.

Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bucură-te ocârmuitorul celor înviforați, Nicolae, alinează viforul patimilor mele, care este din smintelile drăcesti, că nu mai pot de acum înainte a suferi, ci strig: Bucură-te, ajutătorul meu si cald folositorule;

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.

O, cu câtă nevoie sunt cuprins de săgetăturile drăcesti, și de răni nu mai pot răbda si nu am doctor să mă lecuiască; ci tu-mi dăruiește lecuire și cu untdelemnul rugăciunilor tale, Nicolae, vindecă-mă, ca să strig ție: Bucură-te, Părinte preacuvioase.

Și acum și pururea și în vecii vecilor.

a Născătoarei de Dumnezeu.

Bucură-te, rugul cel nears pe care Moise l-a văzut în Sinai si scară pe care o a văzut Iacob, prea binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară.

Cântarea a 9-a:

Săgetăturile celui viclean m-au cuprins și pornirile păcatelor; ci nădăjduindu-mă acoperământului tău, către tine scap, Părinte, ca să izgonești de la mine toate înșelăciunile celui viclean, ca să strig ție: Bucură-te, Nicolae.

Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu, cela ce ai rușinat pe Arie, cel ce se înnebunea și ai stins văpaia eresurilor lui, pe voievozii cei legați în temniță i-ai auzit, și de la dânșii, Bucură-te! ai luat; și noi îți strigăm ție: Bucură-te, Nicolae, întru tot fericite.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!

Cel ce ai auzit pe Agricola acela și pe Vasile, fiul lui, de la Amira l-ai răpit și l-ai pus înaintea părinților lui sănătos într-un ceas, și mie celui ce mă rog, scoate sufletul meu cel ce bolește și cu păcate înfășurat, din focul gheenei, Nicolae.

Și acum și pururea și în vecii vecilor.

a Născătoarei de Dumnezeu.

Împărăteasă, ceea ce ai născut pe Împăratul tuturor; și ai purtat pe Cel ce poartă toată făptura, mântuiește, preasfântă Stăpână, pe cei ce te cinstesc pe tine.

Pe marele arhipăstor si ierarhul mai întâiul șezător al celor din Mira, pe Nicolae, toti să-l lăudăm, că pe mulți bărbați a mântuit, care cu nedreptate erau să moară si împăratului s-a arătat și lui Avlavie prin vis, stricând cu totul răspunsul cel nedrept...

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor.

a Născătoarei de Dumnezeu.

Ceea ce pe înțelepciunea cea ipostatică și Cuvântul cel mai presus de ființă și doctorul tuturor, pe Hristos L-ai născut, Fecioară, bubele și rănile sufletului meu cele cumplite și de peste ani, vindecă-le și potolește necuvioasele gânduri ale inimii mele.

Laude:

Bucură-te, luceafăr prealuminat al luminii Stăpânului, celui de trei ori fără de început; bucură-te raza luminii celei taină, Ierarhe al lui Hristos, Nicolae; apucă mai înainte și ridică, preacinstite, rugăciunile tale pentru mine către Domnul, si mă izbăvește de toate asuprelele și de bolile cele potrivnice să mă curătești, părinte; că pe tine te am spijinitor și cu umilintă și cu credință strig ție: Roagă-te lui Hristos ca să-mi dăruiască mie mare milă (de două ori).

Plâng si mă tânguiesc cu amar și-mi aduc aminte de cuvântul cel înfricoșat; punere de fapte bune nicicum n-am agonisit din veac, eu ticălosul; pentru aceea mă rog ție, mai înainte până nu mă ajunge sfârșitul cel neștiut, și mai înainte de secera morții și mai înainte de judecată și mai înainte până a nu-mi face mie întrebare, și a nu ajunge unde este focul cel nestins și întunericul cel mai din afară și viermii cei neadormiți, părinte Nicolae, risipește întunericul păcatelor mele, pe Hristos rugându-L.

Bucură-te, cap preasfintit, cinstit locaș al bunătăților, Dumnezeiască îndreptare a preoției celei fără de prihană; păstorul cel bun, prealuminat și preamare, cel ce porți nume asemenea luminii: celor lipsiți, cu milostivire împarți, cel ce te pleci către rugăciunea celor ce se roagă ție, izbăvitorul cel prea gata al celor bolnavi, cetate de mântuire tuturor celor ce laudă cu credință pomenirea ta.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor.

Bucură-te, îndreptarea Ierarhilor, adâncul cel neajuns al dumnezeieștilor minuni, frumusețea Bisericii, luceafărul cel prealuminat, preafericite; cu strălucirile preoției tale, luminează-ne pe noi, prea sfințite, ca prin strălucirile fulgerelor Tale, să ne luminăm; stâlpul cel nesurpat, treapta credinței celor ce săvârșesc cu dragoste, cinstită pomenirea ta, pe Hristos roagă-L, ca să dăruiască sufletelor noastre mare milă.

Și acum și pururea și în vecii vecilor.

a Născătoarei de Dumnezeu.

Bucură-te, pecetea proorocilor și propovăduirea grăitorilor de Dumnezeu Apostoli, căci cu adevărat mai presus de minte și de cuvânt ai născut pe Dumnezeu cel adevărat, cu trup, Curată, prin care s-a ridicat neamul cel bun de demult, îndulcindu-se din hrana raiului; pe tine, ceea ce ești folositoare, întru cântări te lăudăm, și rugătoare către Dumnezeu bine primită, prin tine îmbogătindu-ne, preacurată, dobândim viața cea pururea fiitoare a Fiului tău, Celui ce dăruieste din destul mare milă.

Rugăciune către Sfântul Ierah Nicolae

O, preabunule Părinte Nicolae, păstorul și învătătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește degrab a le ajuta; izbăvește turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea, și toate părtile creștinești le îngrădește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de ciumă și de moarte grabnică; și precum ai miluit pe cei trei bărbați ce ședeau în temnită, și i-ai izbăvit pe ei de mâna împăratului și de tăierea sabiei, așa mă miluiește și pe mine, pe cel ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul sunt întru întunericul păcatelor, și de mânia lui Dumnezeu și de munca cea veșnică mă izbăvește ca, prin solirea ta, cu ajutorul și cu mila și cu harul lui Hristos Dumnezeu, viață lină și fără de păcat să-mi dea mie, ca să viețuiesc în veacul acesta, și din partea stării de-a stânga să mă izbăvesc, și în partea de-a dreapta, împreună cu toți sfintii, să mă învrednicesc. Amin.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!

Și acum și pururea și în vecii vecilor.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Pentru Rugăciunile Sfintilor Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește și ne mântuiește pre noi!

Rugăciuni