Back

Cuvântul credinței

Buletin al Parohiei Ortodoxe "Mihai Viteazul" Alba Iulia 

Anul II, nr. 31, Motto: "Eu sunt Calea, Adevărul și Viața" (Ioan 14, 6)

Sumar: Evanghelia (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic)vDicționar liturgic - Iconostasul (Pr. Sabin Vodă)v Dreapta credință (Sergiu Covaci)vDin cuvintele Părinților vArianismul în zilele noastre (Ioan Florea)v Sinaxar Sinodul I Ecumenic (Petruț Ormenișan)


Evanghelia -
Ioan 17, 1-13

1. Acestea a vorbit Iisus și, ridicând ochii Săi la cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăvește pe Fiul Tău, ca și Fiul să Te preaslăvească.
2. Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui.
3. Și aceasta este viața veșnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis.
4. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârșit.
5. Și acum, preaslăvește-Mă Tu, Părinte, la Tine Însuți, cu slava pe care am avut-o la Tine, mai înainte de a fi lumea.
6. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. Ai Tăi erau și Mie Mi i-ai dat și cuvântul Tău l-au păzit.
7. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine;
8. Pentru că cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit, și au crezut că Tu M-ai trimis.
9. Eu pentru aceștia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ai Tăi sunt.
10. Și toate ale Mele sunt ale Tale, și ale Tale sunt ale Mele și M-am preaslăvit întru ei.
11. Și Eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt și Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzește-i în numele Tău, în care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem și Noi.
12. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău, pe cei ce Mi i-ai dat; și i-am păzit și n-a pierit nici unul dintre ei, decât fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura.
13. Iar acum, vin la Tine și acestea le grăiesc în lume, ca să fie deplină bucuria Mea în ei.

Back to Top

Dicționar liturgic

Iconostasul (Catapeteasmă sau tâmplă)

Imaginea pe verticală a Bisericii

În Biserica Ortodoxă, altarul și naosul sunt despărțite printr-un perete (din zid, lemn, metal) ocupat cu icoane, și care este cunoscut sub numele de iconostas, catapeteasmă sau tâmplă. La forma pe care o cunoaștem noi astăzi s-a ajuns de-a lungul vremii, dezvoltându-se de la o simplă împrejmuire sau perdea la această structură unitară (secolele XIV-XVI); care are nu atât funcțiuni practice, cât mai ales teologice și ecleziastice (duhovnicești).

Ce cuprinde iconostasul?

Iconostasul ne arată, desfășurat pe verticală, imaginea bisericii, istoria chipului creat chipul lui Dumnezeu și căile lui Dumnezeu în istorie. Întreaga viața este rezumată prin iconostas sub forma mijlocirii sfinților și a îngerilor care se roagă împreună cu noi cei ce participăm la slujbele din biserică.
În forma lui clasică, din secolul al XVI-lea încoace, iconostasul are în general cinci rânduri de icoane (de jos în sus):
a) Rândul întâi: cuprinde icoanele împărătești ale lui Hristos și Maicii Domnului, ușile împărătești cu icoana Bunei-Vestiri și cei patru Evangheliști, două uși laterale diaconești ce au zugrăvite chipurile arhanghelilor Mihail și Gavriil sau pe diaconii Ștefan, Filip sau Laurențiu.
b) Rândul al doilea: icoanele praznicelor, adică ale sărbătorilor mari, având în centru icoana Cinei de Taină sau Mahrama Domnului (Mandylion).
c) Rândul al treilea: chipurile celor 12 apostoli și la mijloc icoana Deisis sau Sfânta Treime
d) Rândul al patrulea: 12 prooroci mari și mici ai Vechiului Testament având în mijloc icoana Maicii Domnului cu pruncul (Oranta).
e) Rândul al cincelea: sus de tot, în mijloc, se înalță Crucea Domnului și Icoanele Maicii Domnului și ale Sfântului Apostol Ioan.

Care este rostul iconostasului?

Trebuie să observăm că fiecare rând reprezintă o perioadă de timp bine definită din istoria mântuirii omului, rânduri străjuite jos de icoana Bunei-Vestiri, "începutul mântuirii noastre", iar sus de Crucea lui Hristos. Nu avem de a face cu un simplu perete despărțitor dintre altar și naos sau care desparte pe preoți de enoriași. Iconostasul nu este un element decorativ ci are un profund sens liturgic și teologic. El vine să întrunească, prin imagine, conținutul rugăciunii euharistice rostite cu voce tare de preot. Ca imagine a Bisericii, Trupul lui Hristos, iconostasul arată creșterea Bisericii în timp și viața ei în veșnicie. Astfel el devine nu un element de despărțire, ci unul de unire, de întrepătrundere între altar și naos, dintre veșnicie și vremelnicie, este o punte prin care primim hrana pentru viața veșnică.
Dacă înțelegem în acest fel rostul iconostasului atunci va trebui să facem tot posibilul ca și la noi în biserică să avem un iconostas autentic, cu icoane pictate în stil tradițional bizantin.
Realizarea lui precum și pictarea întregii biserici ne vor ajuta să ne rugăm mai bine și să înțelegem mai deplin sensul comuniunii între noi oamenii și împreună cu toți sfinții lui Dumnezeu.
Pr. Sabin Vodă

Back to Top

Dreapta credință

Iisus Hristos, fiind El însuși Adevărul întrupat (Ioan 14, 6), venind în lume ne-a descoperit, în cuvinte omenești, adevărul. După înălțarea la cer a Mântuitorului, Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, S-a pogorât în Biserică călăuzind-o la tot adevărul (Ioan 16, 13). Ca urmare, propovăduirea noii învățături la toate neamurile ( Matei 28, 19), spre viață veșnică, este împlinită de Biserică.
Mântuitorul Hristos ne avertizează în Evanghelia de astăzi că păstrarea dreptei credințe, adică rămânerea în Adevăr, este esențială penru că numai astfel putem dobândi viața veșnică (Ioan 17, 3).

Ereziile îi rup de Biserică pe cei ce le urmează

Dar, încă din primele veacuri creștine, au existat oameni care nu s-au lăsat călăuziți de Duhul Sfânt în Biserică ci, încrezându-se în propria lor înțelepciune, s-au abătut de la adevarata învățătură mărturisind greșit pe Hristos oamenilor și atrăgând și pe alții la greșeala lor. Aceste învățături greșite care îi rup de Biserică pe cei ce le urmează se numesc erezii.

Episcopul este garantul păstrării dreptei credințe

În fiecare eparhie episcopul este garantul păstrării dreptei credințe, păzind unitatea de credință cu întreaga Biserică. Episcopului îi revine rolul de a rezolva controversele asupra credinței și de a condamna pe eretici. Când se ajunge totuși la unele dezacorduri între episcopi sau se întâmplă ca ereziile să cuprindă mai multe eparhii, se cuvine ca Biserica întreagă să dea o mărturie solemnă asupra Adevărului creștin. Această mărturie a fost adusă, de-a lungul istoriei, de sinoade.

Sinodul mărturisește adevărata doctrină

Sinodul este o adunare a episcopilor Bisericii care are autoritatea de a lua decizii cu privire la învățătura, morala și misiunea Bisericii. La un sinod, episcopii, egali în har, se reunesc pentru a-și mărturisi unanimitatea asupra adevăratei doctrine, ca expresie a lucrării Duhului Sfânt în Biserică. Sinoadele nu au adoptat niciodată, în problemele doctrinare, procedura adunărilor parlamentare din ziua de azi. Nu câștigă părerea majorității, ci se dezbate asupra unui punct până se ajunge la consens, până ce adevărata doctrină revelată este adoptată de către toți.

Sinoadele ecumenice au formulat principalele puncte ale credinței ortodoxe

Un sinod la care participă episcopii din toată lumea se numește sinod ecumenic. Sinoadele ecumenice, convocate datorită tulburărilor generate de erezii, au formulat principalele puncte ale credinței ortodoxe. În istoria Bisericii au avut loc șapte sinoade ecumenice, toate în primul mileniu creștin. Sinodul I ecumenic a definit "consubstanțialitatea" Fiului cu Tatăl, iar la cel de-al II-lea s-a arătat că Duhul Sfânt este Dumnezeu adevărat căruia i se cuvine aceeași cinstire ca și Tatălui și Fiului. La aceste două sinoade a fost elaborat Simbolul de credință (Crezul) pe care îl rostim la fiecare Liturghie. La al III-lea și al IV-lea sinoad ecumenic s-a stabilit că în Hristos firea umană și firea Dumnezeiască sunt unite în chip neamestecat și neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit. De aceea Fecioara Maria este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu. Sinodul V ecumenic confirmă "unirea ipostatică"a firilor în persoana Mântuitorului condamnând învățăturile greșite. Al VI-lea sinod ecumenic a stabilit că în Hristos există două voințe, însă cea omenească este supusă celei dumnezeiești. Sinodul VII ecumenic a definit doctrina orodoxă cu privire la cultul icoanelor,arătând că obiectul venerării este persoana reprezentată pe icoană și făcând distincția între adorare (latria) aparținându-I doar lui Dumnezeu și cinstirea (proskinesis) ce se cuvine sfinților.
Acestor sinoade ecumenice li se adaugă o serie de sinoade locale (la care au participat doar episcopii dintr-o anumită regiune) a căror hotărâri au fost primite de întreaga Biserică. De altfel și hotărârile sinoadelor ecumenice au nevoie de receptarea Bisericii deoarece Biserica întreagă, cler și credincioși, este păstrătoarea adevărului.
Sinoadele ecumenice au stabilit pilonii doctrinei creștine asigurând putința mântuirii și arătând adevărata cale a tămăduirii omului pentru a ajunge la îndumnezeire.
Sergiu Covaci

Back to Top

Din cuvintele Părinților

Se spunea pentru avva Agaton, că s-au dus oarecari la dânsul, auzind că are mare dreaptă socotință. Și vrând să-l cerce de a să mânie, i-au zis lui: "Tu ești Agaton? Am auzit pentru tine că ești curvar și mândru". Iar el a zis: "Ei bine, așa este". Și i-au zis lui: "Tu ești Agaton bârfitorul și clevetitorul?" Iar el a zis: "Eu sunt". Au zis iarăși: "Tu ești Agaton ereticul?" Iar el a răspuns: "Nu sunt eretic". Și l-au rugat pe el, zicând: "Spune-ne nouă, pentru ce atâtea câte ți-am zis ție le-ai primit, iar cuvântul acesta nu l-ai suferit?" Zis-a lor: "Cele dintâi asupra mea le scriu, căci este spre folosul sufletului meu. Iar cuvântul acesta eretic este despărțire de Dumnezeu și nu voiesc să mă despart de Dumnezeu". Iar aceia auzind, s-au minunat de dreapta lui socoteala și s-au dus zidiți, adică folosiți.
(Agaton 5)

Zis-a un bătrân: "Precum pomul răsădindu-se de mai multe ori nu poate să facă roade, așa și omul mutându-se de la o credință la alta, nu poate săvârși vreo faptă bună".
(Pateric)

Zis-a avva Grigorie, că aceste trei lucruri cere Dumnezeul de la tot omul, care are Sfântul Botez, adică: "Credința dreaptă de la suflet, adevărul de la limba și înfrânarea patimilor, adică curățenie, de la trup".
(Avva Grigorie Teologul)

Back to Top

Arianismul în zilele noastre

Cu toate că arianismul a fost combătut la primul Sinod ecumenic, el mai are și în zilele noastre discipoli. Printre ei se numără "Martorii lui Iehova".
Secta a fost înființată de Charles Taze Russel, un american fără studii deosebite, născut în anul 1852 aproape de Pittsburg, statul Pennsilvania. Fără a avea o formare teologică înființează în 1870 un grup de studiu al Bibliei, ai cărui membrii îl numesc "pastor". În 1879, Russel publică revista "Turnul de veghere al Sionului" prin intermediul căreia își face cunoscute învățăturile sale rătăcite.
"Lucrarea" fundamentală a iehoviștilor este de a aduce cât mai mulți oameni în "singurul adăpost", secta lor. De aceea "Martorii lui Iehova" umblă din casă în casă ca să-i determine pe oameni să intre în secta lor, împărțindu-le din belșug publicațiile Societății "Turnul de veghe". Toți adepții acestei secte, fără excepție sunt angajați în răspândirea acestor publicații, cu credința că așa îndeplinesc "lucrarea lui Iehova". Ei abordează oamenii atunci când știu că asupra lor s-a abătut un mare necaz sau sunt într-o mare încurcătură, ajutându-i și din punct de vedere financiar.
În ceea ce privește convingerile lor religioase, acestea sunt atât de rătăcite față de dogmele creștine, încât cu greu ar putea cineva să-i recunoască fie și caracterul de sectă creștină. Aceasta pentru că "Martorii lui Iehova" resping principalele învățături și practice ale credinței care stau la baza vieții creștine a Bisericii dintotdeauna. După ei, Iisus Hristos este o creatură a lui Dumnezeu pe pământ; El n-ar fi înviat, ci în locul lui a înviat arhanghelul Mihail. Duhul Sfânt este o energie a Tatălui. Nu există nemurire, rai și iad. Resping Biserica, preoții, icoanele, sfinții, crucea. Nu au un cult propriu-zis, acesta fiind înlocuit de răspândirea produselor "Turnul de veghe".
Propaganda și-o susțin prin revistele "Turnul de veghe" și "Treziți-vă", prin broșuri și diferite foi volante, ce nu au nume, autor, editură, nici data și locul apariției.
Așadar "Martorii lui Iehova" se numără printre cele mai periculoase secte care acționează cu multă insistență în țara noastră.

Ioan Florea

Back to Top

Sinaxar Sinodul I Ecumenic

Viața Bisericii la începutul perioadei bizantine este dominată de cele șapte sinoade ecumenice.Aceste sinoade au definit o dată pentru totdeauna doctrinele fundamentale ale credinței creștine- Sfânta Treime și întruparea. Majoritatea creștinilor consideră în mod unanim aceste lucruri drept "taine" care depășesc puterea de înțelegere a oamenilor dar au existat și oameni care au încercat să cunoască tainele lui Dumnezeu cu ajutorul rațiunii și nu al credinței și aceasta i-a dus la rătăcire. Într-o astfel de rătăcire a căzut Arie, un preot din Alexandria (un învățat al vremii sale) care susținea că Fiul este inferior Tatălui și în felul acesta, trasând o linie de demarcație între Dumnezeu și creație, așeza pe Fiul printre lucrurile create: o ființă superioară și nimic mai mult. Considerându-L pe Hristos inferior lui Dumnezeu făcea imposibilă îndumnezeirea noastră. Doar dacă Hristos este cu adevărat Dumnezeu, ne poate uni cu Dumnezeu pentru că nimeni altul decât Dumnezeu "însuși poate deschide oamenilor calea îndumnezeirii". Hristos este"unul în ființă cu Tatăl", este "Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat" și nu creatură superioară a lui Dumnezeu cum susținea Arie.
Această erezie a tulburat foarte tare Biserica și Aceasta ia atitudine față de învățătura greșită a lui Arie convocând primul Sinod ecumenic. Sinodul ecumenic este adunarea mai multor episcopilor din toată lumea, spre a discuta și a lua o hotărâre într-o anumită problemă a Bisericii.
Acest sinod a avut loc la Niceea în anul 325 fiind convocat de însuși împăratul Constantin cel Mare. Participă 318 episcopi din întreaga lume care hotărăsc asupra formulării învățăturii ortodoxe. La sinod, Sfinții Părinți căutau să afle adevărul nu făcând speculații cu rațiunea și cu închipuirea, însă pentru a-l putea înfrunta pe Arie încercau să formuleze în cuvinte Adevărul descoperit ce exista de mai înainte, având ei înșiși o trăire personală a Acestuia. Astfel învățătura lui Arie a fost respinsă și condamnată iar Arie anatematizat.
Învățătura formulată în Sinod s-a hotărât să fie redactată într-un Simbol de Credință în 7 articole, acestuia adăugându-i-se încă 5 articole la Sinodul II ecumenic. Simbolul niceean a devenit digul de apărare al Ortodoxiei și cea mai precisă formulare a dreptei credințe.
Petruț Ormenisan

Back to Top

Biserica Memoriala "Mihai Viteazul "Alba Iulia

This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.