Back

 

Cuvântul credintei

Buletin al Parohiei Ortodoxe “Mihai Viteazul” Alba Iulia 

Anul I, nr. 5, Motto:Adevãrat, adevãrat zic vouã, dacã nu veti mânca trupul Fiului Omului si nu veti bea sângele Lui, nu veti avea viatã în voi.(Ioan 6,53)

Sumar: Apostolul si evanghelia (Pilda celor chemati la cinã)v Chemati la cinã (Pr. Florin Botezan)vSfântul Ioan Gurã de Aur- Cum de nu te ingrijesti sã te impãrtãsesti?v Ce ne învatã Sfintii Pãrinti- Despre ImpãrtãsirevImpãrtasire si comuniune (Petrut Ormenisan)v Cum postim în Postul Crãciunului? (Ioan Florea)vSinaxar: Sfântul Ierarh Spiridon (Pr. Cosmin Bufnea)

Apostolul - I Corinteni 1 -

12. Si spun aceasta, cã fiecare dintre voi zice: Eu sunt al lui Pavel, iar eu sunt al lui Apollo, iar eu sunt al lui Chefa, iar eu sunt al lui Hristos!
13. Oare s-a împãrtit Hristos? Nu cumva s-a rãstignit Pavel pentru voi? Sau fost-ati botezati în numele lui Pavel?
14. Multumesc lui Dumnezeu cã pe nici unul din voi n-am botezat, decât pe Crispus si pe Gaius,
15. Ca sã nu zicã cineva cã ati fost botezati în numele meu.
16. Am botezat si casa lui Stefana; afarã de acestia nu stiu sã mai fi botezat pe altcineva.
17. Cãci Hristos nu m-a trimis ca sã botez, ci sã binevestesc, dar nu cu întelepciunea cuvântului, ca sã nu rãmânã zadarnicã crucea lui Hristos.
18. Cãci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu.

Evanghelia - Luca 14 -

6. Iar El i-a zis: Un om oarecare a fãcut cinã mare si a chemat pe multi;
17. Si a trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca sã spunã celor chemati: Veniti, cã iatã toate sunt gata.
18. Si au început unul câte unul, sã-si cearã iertare. Cel dintâi i-a zis: tarinã am cumpãrat si am nevoie sã ies ca s-o vãd; te rog iartã-mã.
19. Si altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpãrat si mã duc sã-i încerc; te rog iartã-mã.
20. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat si de aceea nu pot veni.
21. Si întorcându-se, sluga a spus stãpânului sãu acestea. Atunci, mâniindu-se, stãpânul casei a zis: Iesi îndatã în pietele si ulitele cetãtii, si pe sãraci, si pe neputinciosi, si pe orbi, si pe schiopi adu-i aici.
22. Si a zis sluga: Doamne, s-a fãcut precum ai poruncit si tot mai este loc.
23. Si a zis stãpânul cãtre slugã: Iesi la drumuri si la garduri si sileste sã intre, ca sã mi se umple casa,
24. Cãci zic vouã: Nici unul din bãrbatii aceia care au fost chemati nu va gusta din cina mea.

Back to Top

Chemati la cinã

În Evanghelia de astãzi Mântuitorul aseamãnã Împãrãtia lui Dumnezeu cu o cinã la care cei chemati refuzã sã participe. Ne putem întreba de ce Împãrãtia lui Dumnezeu este asemãnatã tocmai cu o cinã, cu un ospãt. Pentru cã ospãtul este prilejul gazdei de a împãrtãsi bucuria cu invitatii sãi, este o unire a tuturor în bucuria prãznuirii. Dumnezeu ne cheamã, asadar, la bucurie, sã ne bucurãm împreunã cu El întru Împãrãtia Sa. Cei care au gustat aceastã bucurie mãrturisesc cã ea este incomparabil superioarã oricãrei bucurii omenesti.
Cât de absurd ne apare refuzul de a rãspunde invitatiei la bucuria pe care ne-o face Dumnezeu. Motive existã întotdeauna: pãmântul (“tarinã am cumpãrat si am nevoie sã ies sã o vãd” Lc. 14,18), animalele (“cinci perechi de boi am cumpãrat si mã duc sã-i încerc” Lc 14,19), oamenii (“femeie mi-am luat” Lc. 14,20), întru-un cuvânt toate grijile zilnice care ne covârsesc fãcându-ne sã uitãm lucrurile esentiale.
Sã nu ne grãbim sã-i acuzãm pe nvitatii din pildã ci sã ne cercetãm propriul rãspuns la chemarea lui Dumnezeu. Pentru cã ea nu se referã numai la ceea ce va urma dupã moartea noastrã ci, încã de acum, suntem chemaþi sã participãm la o cinã care este o pregustare a Împãrãtiei cerurilor. Aceastã cinã este Sfânta Liturghie, slujba în care Biserica intrã în Împãrãtia lui Dumnezeu.
Sfânta Liturghie este cel mai important lucru ce se întâmplã în lume. Este întâlnirea noastrã directã cu Creatorul nostru, cu Cel ce tine toate, cu Dumnezeul cel Atotputernic. Este prilejul de a primi binecuvântarea lui Dumnezeu si putere în lupta cu necazurile vietii. Este sansa de a regãsi adevãrata comuniune, în Hristos, cu ceilalti membri ai Bisericii. Si, mai presus de toate, este momentul în care Mântuitorul Însusi ni se oferã drept adevãratã hranã si bãuturã spre viatã vesnicã.
Si totusi cât de putinã atentie acordãm Sfintei Liturghii. Cu câtã usurintã renuntãm sã participãm la ea pentru diferite motive. Credem cã este mai important sã ne ocupãm de afacerile noastre sau de problemele de familie decât sã rãspundem invitatiei lui Dumnezeu de a ne bucura cu El. Sã fim clari: Dumnezeu nu ne cere sã renuntãm la preocupãrile noastre zilnice sau la familie. Problema este a prioritãtilor pe care le avem în viatã. Hristos ne asigurã cã dacã mai întâi cãutãm Împãrãtia lui Dumnezeu toate celelalte se vor adãuga nouã.
Împãrãtia lui Dumnezeu putem sã o cãutãm în primul rând participând la Sfânta Liturghie. Trebuie sã luãm seama însã cã este o mare deosebire între a participa si a asista la slujbã. Liturghia nu este spectacol ci împreunã slujire a preotului si a credinciosilor. A participa la Sfânta Liturghie înseamnã a avea aceastã constiintã a împreunei slujiri, a veni întotdeauna pregãtit pentru întâlnirea cu Dumnezeu, a-ti aduce darul de pâine si vin la altar, a urmãri cu atentie tot ceea ce se întâmplã în slujbã participând la cântare si, cu pregãtirea cuvenitã, a te împãrtãsi cu Trupul si Sângele Domnului. Liturghia este o cinã la care participi atunci când mãnânci ceea ce îti este pus înainte, adicã Sfânta Împãrtãsanie.
Ritmul stabilit de Bisericã încã de la început în slujirea Sfintei Liturghii ne aratã ritmicitatea cu care trebuie sã participãm la ea: cel putin în fiecare duminicã si în sãrbãtori. Potrivit canoanelor Bisericii cel care nu participã trei duminici la rând la Liturghie este considerat exclus din Bisericã.
Glasul clopotelor pe care-l auzim în fiecare duminicã dimineata este glasul Domnului care ne cheamã la cinã adicã la Sfânta Liturghie. Sã ne ajute Dumnezeu sã nu ne aflãm în ceata celor despre care Hristos spune cã, desi sunt chemati, nu vor gusta din cina lui datoritã refuzului lor de a-i rãspunde. De aceea sã lepãdãm de acum orice motiv care ne-ar putea tine departe de Hristos si sã-i rãspundem chemãrii participând deplin la Sfânta Liturghie.

Pr. Florin BOTEZAN

Back to Top

Împãrtãsire si comuniune

Împãrtãsirea cu Sfintele Taine era actul cel mai de seamã, în care se exterioriza prin excelentã si cu care culmina în vechime participarea activã a poporului la Sfânta Liturghie.
La început crestinii se împãrtãseau la fiecare Sfântã Liturghie la care participau cel putin o datã pe sãptãmânã. Celor care din binecuvântate pricini nu puteau lua parte la Sfântã Liturghie, de exemplu celor bolnavi sau celor din temnite, li se aducea împãrtãsania acolo unde se aflau. Excluderea din sânul comunitãtii crestine constituia pentru primii crestini cea mai grea pedeapsã tocmai pentru cã erau îndepãrtati de Sfânta Împãrtãsanie. Crestinii care intrau în bisericã si ascultau doar Evanghelia si predica (lecturile biblice) fãrã sã rãmânã la rugãciune si împãrtãsanie erau amenintati cu pedeapsa excomunicãrii.
În vechime crestinii constientizau apartenenta lor la Trupul tainic al lui Hristos (Biserica), apartenentã pe care si-o asumau. Dacã un mãdular suferea tot trupul suferea si dacã un mãdular era bucuros întreg trupul era vesel. Spiritul acesta de comuniune era întretinut în primul rând de împãrtãsirea cu Sfântul Trup si Sânge al lui Hristos care fãcea din toti credinciosii un singur trup, cu o singurã inimã si cu o singura simtire. Sfântul Apostol Pavel ne spune: “Fiindcã o pâine este, un trup suntem si noi cei multi, cãci toti ne împãrtãsim dintr-o pâine.” Pâinea euharisticã, fãcutã din boabele de grâu strânse laolaltã din toate laturile pãmântului era imaginea comunitãþii pe care Sfânta Liturghie are menirea sã o fãureascã. De aceea Sfânta Liturghie trebuie privitã ca o slujire a Bisericii, adicã a tuturor credinciosilor în unitate de duh si credintã.
Sfânta Liturghie nu se poate concepe fãrã împãrtãsirea credinciosilor care constituie o parte integrantã si esentialã a ei. Însãsi structura Sfintei Liturghii implicã împãrtãsirea tuturor credinciosilor prin texte categorice: “Cu frica lui Dumnezeu, cu credintã si cu dragoste sã vã apropiati”, “Drepti primind dumnezeiestile… lui Hristos Taine cu vrednicie sã multumim Domnului!”. În rugãciunea de dinainte de împãrtãsire preotul se roagã de asemenea ca Dumnezeu sã-i învredniceascã pe slujitori a li se da prea curat Trupul si cinstitul Sânge al lui si prin ei “la tot poporul”.
Scopul împãrtãsaniei este sã fãureascã în sufletele celor prezenti acelasi duh de duioasã dragoste care ne leagã de Hristos iar prin Hristos unii cu altii. Împãrtãsirea este cimentul care ine strâns lipite între ele cãrãmizile vii ale Bisericii lui Hristos pe pãmânt fãcând ca edificiul întreg sã fie trainic si durabil. Împãrtãsirea tuturor credinciosilor care participã la Sfânta Liturghie are drept scop unificarea lor spiritualã într-un singur organism viu, în care sã pulseze aceeasi inimã si acelasi cuget. Ea redã fiecãrui credincios în parte constiinta de mãdular al Bisericii iar aceasta îl face sã retrãiascã profund sentimentul de comuniune cu fratii lui de credintã si sã se integreze de bunã voie, în chip constient si efectiv, în comunitatea sau parohia din care face parte.

Petrut ORMENISAN

Back to Top

Cum postim în
Postul Crãciunului?

Care ar putea fi semnificatia postului în orele lungi pe care le petrecem în afara casei, fãcând naveta, stând la birou, îngrijindu-ne de obligatiile noastre profesionale, întâlnindu-ne cu colegii, cu prietenii nostri. Desi nu se poate da aici o retetã universal valabilã, sunt posibile, totusi, câteva consideratii generale. În primul rând postul este vremea potrivitã pentru a cântãri caracterul superficial al relatiilor noastre cu oamenii, cu lucrurile cu munca.
Trebuie sã avem grijã la ceea ce ne propagã televiziunea, radioul, masa-media în general în ceea ce priveste relatia cu semenii. Acestea ne învatã sã nu ne implicãm, sã nu adâncim relatia noastrã cu ceilalti, sã judecãm totul prin prisma câstigului, profitului si progresului material, sã cãlcãm peste cel de lângã noi spre a ne fi nouã bine cu alte cuvinte sã urmãrim principiul materialist prin care omul este ceea ce mãnâncã.
Asadar postul este vremea cãutãrii întelesului: întelesul vietii mele profesionale în lumina vocatiei, întelesul relatiei mele cu ceilalti, întelesul prieteniei, întelesul responsabilitãtii mele.

Ioan FLOREA

Back to Top

Sfântul Ioan Gurã de Aur - Cum de nu te îngrijesti sã te împãrtãsesti?

Zadarnic sã sãvârseste Liturghia în fiecare zi dacã nu vã împãrtãsiti. Zadarnic stãm în fata Altarului dacã nimeni nu vine sã se împãrtãseascã. Acestea le spun, nu ca sã vã împãrtãsiti oricum, la întâmplare, ci ca sã vã faceti vrednici.[…]
Cum de nu te îngrijesti sã te împãrtãsesti? Cum de nu socotesti împãrtãsirea ca un mare har, ci o dispretuiesti?
Gândeste-te bine. Masa Împãrãteascã este pregãtitã. Îngerii slujesc la masã; însusi Împãratul este de fatã si tu stai cãscând! Îmbrãcãmintea sufletului îti este murdarã si tie nu-ti pasã? Sau este curatã? Atunci stai la masã si mãnâncã din cinã. La fiecare Liturghie, Hristos vine sã vadã pe cei ce stau la masã si spune si acum fiecãruia, prin constiinta sa: Prietenilor, cum stati aici, în Bisericã, fãrã sã aveti hainã de nuntã? [...]
Pe toate acestea le strigã si acum Hristos cãtre noi toti, pentru cã stãm nerusinati si cu obrãznicie. Cã cel ce nu se împãrtãseste este nerusinat.[…]
Rogu-te sã-mi spui dacã cineva invitat la o masã, merge, intrã înlãuntru, se spalã pe mâni si se aseazã dar apoi nu mãnâncã, oare nu jigneste pe împãratul care l-a chemat?[…]
Dar zici cã esti nevrednic! Atunci esti nevrednic si sã asculti sfintele rugãciuni, deoarece Duhul Sfânt coboarã nu numai în Sfintele Taine, ci si în cântãrile acelea.[…]
Preotul ne cheamã sã mergem sã ne împãrtãsim si noi ne lenevim, întârziem si nu alergãm repede sã primi acest dar? Oare ce altã nãdejde de mântuire ne-a mai rãmas? Nu putem spune cã ne împiedicã boala sau firea, ci neglijenta ne face nevrednici.

Back to Top

Ce ne învatã Sfintii Pãrinti

Despre Împãrtãsire

Este drept si cuviincios ca des si de multe ori sã se sfinteascã crestinul cu Sfânta împãrtãsanie. Sã doreascã si sã alerge sã se împãrtãseascã mai des decât respiratia. Dacã este cu putintã si în fiecare zi, cei ce pot, sã se împãrtãseascã.
Cuv. Iov Mãrturisitorul

Dacã facem asa cum ne poruncesc Sfintii Pãrinti si ne împãrtãsim des, nu numai cã vom avea împreunã lucrãtor si ajutor dumnezeiescul Har în aceastã scurtã viatã, ci si pe îngerii lui Dumnezeu îi vom avea ajutãtori si pe însusi Stãpânul Îngerilor si îi vom izgoni de la noi si pe potrivnicii draci si vom mosteni viata vesnicã.
Sf .Nicodim Aghioritul

Back to Top

Sinaxar Sf. Ierarh Spiridon - 12 decembrie

Sfântul Spiridon a trãit în insula Cipru la începutul sec al IV-lea si era un simplu pãstor. Desi nu a beneficiat de o educatie aleasã, el n-avea asemãnare în ce priveste dragostea pentru aproapele sãu, delicatetea, milostenia, ospitalitatea. Rãmas vãduv la numai câtiva ani dupã moartea unicei sale fiice-Irina, Spiridon s-a preocupat de progresul în virtuti, si de dobândirea darului Sf. Duh.
A câstigat rapid un mare renume în insulã , si la moartea episcopului micului orasTrimitunda credinciosii l-au desemnat pãstorul lor spiritual. Prin blândetea sa, prin simplitatea si smerenia sa a câstigat o asa apropiere fatã de Dumnezeu încât a sãvârsit numeroase minuni pentru mântuirea si consolidarea Bisericii sale. Trãind în Hristos prin sfintele virtuti si Hristos lucrând în el prin Sf. Duh, Spiridon a câstigat de asemeni putere asupra mortii însãsi: aduce la viatã trupul neînsufletit al unui copil, salveazã de la moarte pe fiica sa si pe Constans, fiul împãratului Constantin cel Mare. A ignorat stiinta umanã, dar plin de darul clarviziunii si al profetiei a avut în egalã mãsurã cunostinta profundã a Sfintelor Scripturi: La marele sinod din 325, s-a arãtat în aceeasi înfãtisare simplã pentru a mãrturisi adevãrata credintã alãturi de cele mai ilustre personalitãti ale timpului.
La 12 decembrie 348, în vârstã de 78 de ani, Sf. Spiridon a trecut la cele vesnice. Trupul sãu a fost învrednicit de Dumnezeu cu darul neputrezirii, devenind un izvor inepuizabil de minuni si vindecãri pentru credinciosii din insulã.

Pr. Cosmin Bufnea

Back to Top

Copyright © 2002, Biserica Memoriala "Mihai Viteazul "Alba Iulia

This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.