Prima pagină

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu mantuieste-ne pre noi!

PARACLISUL MAICII DOMNULUI
vvvvvvv

Cântãrile au fost prelucrate si completate de Cornel Coman dupã tipãrituri din secolul XIX

Preotul: Binecuvântat ...Împărate ceresc ...Sfinte Dumnezeule ...Preasfântă Treime ...Tatăl nostru ...Doamne miluieşte (de 12 ori) Slavă ... Şi acum... Veniţi să ne închinăm (de 3 ori)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, ca Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Dumnezeu este Domnul şi s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. (de 3 ori)

Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu de-adinsul să alergăm noi păcătoşii şi smeriţii şi să cădem cu pocăinţă dintru adâncul sufletului strigând: Stăpână, ajută-ne, spre noi milostivindu-te. Sârguieşte că pierim de mulţimea ispitelor. Nu întoarce pre robii tăi în deşert, că pe tine una nădejde te-am câştigat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi-n vecii veciilor. Amin.

Niciodată nu vom tăcea, de Dumnezeu Nãscãtoare, a vesti puterile tale, noi nevrednicii, că de nu ai fi stătut înainte rugându-te pentru noi, cine ne-ar fi mântuit dintru atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? De la Tine Stăpână nu ne vom depărta, că pe robii tãi pururea îi mântuieşti din toate nevoile.

Cântarea a 2-a

Psalmul 50

Miluieşte-mă Dumnezeule după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Tie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop, şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei, şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Îzbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pre noi!

De multe ispite fiind cuprins alerg către tine, căutând mântuirea mea.
O, Maica Cuvântului Fecioară, de supărări şi nevoi mântuieşte-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pre noi!

Amarele chinuri şi tulburări de multă mâhnire pornind, umplu sufletul meu; alină-l Fecioară Preacurată cu liniştirea cea dată de Fiul tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Pe Tine ca una ce ai născut pe Mântuitorul, te rog scapă-mă din nevoi, că acum venind eu către tine, îmi tind sufletul şi mintea şi gândul meu.

Şi acum şi pururea şi în vecii veciilor. Amin.

Cu trupul şi sufletul meu bolind, mă învredniceşte cercetării dumnezeieşti şi purtării tale celei de grijă, ca una singură Maică a Domnului.

Cântarea a 3-a

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pre noi!

Folositoarea vieţii şi acoperirea mea şi scăpare te pun Fecioară, tu îndreptează-mă către al tău adăpost, ceea ce eşti întărirea şi sprijinitoarea creştinilor pururea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pre noi!

Risipeşte mâhnirea ce mi-a cuprins sufletul şi viforul scârbelor mele stinge-l tu rogu-mă, că negrăit ai născut pe Hristos liniştea lumii, ceea ce eşti Maica Stăpânului tuturor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Ceea ce ai născut pe Cela ce dă binele, care este pricina bunătăţilor tuturor, dintr-ale Lui bunătăţi şi peste mine revarsă ca una ce eşti fericirea creştinilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii veciilor. Amin.

În cumplită durere bolind eu greu pururea, rogu-mă Fecioară Curată dă-mi ajutorul tău, că eu pe tine te ştiu comoară de vindecare neîmpuţinată şi necheltuită-n veac.

Următoarele stihuri se zic după Cântarea a 3-a şi a 6-a:

Izbăveşte din nevoi pe robii tăi de Dumnezeu Născătoare, că toţi după Dumnezeu la tine năzuim ca la o folositoare şi zid nesurpat. Caută cu milostivire prea cântată de Dumnezeu Nãscătoare spre necazul cel cumplit al trupului şi vindecã durerea sufletului meu.

Preotul: Miluieşte-ne pre noi …
Doamne miluieşte (de 12 ori)
Apoi preotul zice ecfonisul: Că milostiv şi iubitor de oameni...

Ceea ce eşti rugătoare osârdnică şi zid nebiruit, izvor de milă şi lumii scăpare, cu deadinsul strigăm ţie Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, vino şi ne mântuieşte pe noi din nevoi, ceea ce eşti una folositoare grabnică.


Cântarea a 4-a

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pre noi!

Tulburarea şi viforul chinurilor mele şi al păcatelor îl îmblânzeşte Stăpâna mea, ceea ce eşti Maica Ziditorului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pre noi!

Chemând eu îndurarea ta, dă-o mie, ceea ce ai născut nouă pre dătătorul de milă şi Mântuitorul credincioşilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Întărirea nădejdilor şi zid de scăpare noi câştigându-te Fecioarã, Maica Stăpânului, din nevoi cumplite izbăveşte-ne.

Şi acum şi pururea şi în vecii veciilor. Amin.

Zac în patul durerilor şi al neputinţelor mele pururea, ci tu Maică a Domnului cu milostivirea ta întâmpină-mă.

Cântarea a 5-a

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pre noi!

Bucură acum întru tot trista mea inimă, cu veselie sufletul meu umplând, ca una ce ai născut bucuria tuturor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pre noi!

Scapă din nevoi şi de vifore viaţa mea, ceea ce ai născut izbăvirea mea, pe Cela ce covârşeşte puterea minţilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Fă prea luminat întunericul păcatelor cu strălucirea razei dumnezeieşti, ca una ce ai născut lumina cea veşnică.

Şi acum şi pururea şi în vecii veciilor. Amin.

Vindecă degrabă Preacurată neputinţa mea şi cercetării tale mă fă părtaş, rugând pe Cel milostiv pentru sănătatea mea.

Cântarea a 6-a

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pre noi!

Pre Cela ce a scăpat viaţa mea, cea ţinută întru pierirea morţii, moarte luând de a Sa bună-voie, de Dumnezeu Născătoare Stăpâna mea, pre Dânsul roagă-L şi acum, mântuindu-mă de răul vrăjmaşilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pre noi!

Ştiindu-te păzitoarea tuturor şi a vieţii mele Fecioară Maică, tu ce goneşti tulburările toate şi asuprelile dracilor, pururea mă rog ţie neîncetat de cumplirea lor cea rea izbăveşte-mă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Avându-te noi scăpare pururea ca un zid tare Fecioară Stăpână, scapi din nevoi şi mângâi în necazuri, bucurând grabnic pe toţi cu lumina ta, ci o, Stăpână şi acum de dureri şi de nevoi izbăveşte-mă.

Şi acum şi pururea şi în vecii veciilor. Amin.

Zăcând acum în dureri şi chinuri mari n-aflu trupului meu tămăduire, ci rugând, chem îndurările tale de Dumnezeu Născătoare Stăpâna mea, ridică-mă cu mâna ta din căderea mea în patul durerilor.

Izbăveşte din nevoi pe robii tăi de Dumnezeu Născătoare, că toţi după Dumnezeu la tine năzuim ca la o folositoare şi zid nesurpat. Caută cu milostivire prea cântată, de Dumnezeu Născătoare spre necazul cel cumplit al trupului şi vindecã durerea sufletului meu.

Apoi Prochimenul glas 2:
(de două ori)

Pomeni-voi numele tău întru tot neamul şi neamul.

Stih: Asculta, fiica, si vezi si pleaca urechea ta si uita poporul tau si casa parintelui tau.

EVANGHELIA
Din Sfanta Evanghelie de la Luca, citire:
(I,39-49, 56)

In zilele acelea, sculându-se, Maria s-a dus în grabã la munte într-un oras al lui Iuda si a intrat in casa lui Zaharia si s-a închinat Elisabetei. lar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, a sãltat pruncul în pântecele ei; si Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt si a strigat cu glas mare si a zis: "Binecuvântatã esti tu între femei si binecuvântat este Rodul pântecelui tau! Si de unde cinstea aceasta pentru mine, ca sã vinã la mine Maica Domnului meu? Cãci iatã, cum a ajuns glasul închinãrii tale în urechile mele, a sãltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Si fericitã este aceea care a crezut cã vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la Domnul". Atunci a zis Maria: "Mãreste suflete al meu pe Domnul si se bucurã duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru cã a cãutat spre smerenia roabei Sale. latã, de acum mã vor ferici toate neamurile, pentru cã mi-a fãcut mie mãrire Cel Puternic, si sfânt este numele Lui." Si a rãmas Maria împreunã cu Elisabeta ca la trei luni. Apoi s-a înapoiat la casa sa.

După Evanghelie glas 2:

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Părinte, Cuvântule, Duhule Sfinte, Treime Sfântã curăţeşte mulţimea greşalelor noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive curăţeşte mulţimea greşalelor noastre.

Stih: Miluieşte-ne Dumnezeule după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale curăţeşte fărădelegile noastre.

Sub acoperământul tău de Dumnezeu Născătoare, păcătoşii năzuim şi cu lacrimi te rugăm noi nevrednicii. Grăbeşte ajută-ne în ceasul acesta, de spaima primejdiei celei mult năprasnice, de moarte cumplită şi grabnică ca să nu ne săgetăm prin pornire iute înviforată.
O, nădejdea noastră strigăm cu umilinţă noi robii tăi, nu ne trece rugăciunile, ci le fă desăvârşit.

Nimenea din cei ce aleargă la tine nu iese ruşinat Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ci cerând bun dar primeşte dăruire către cererea cea de folos.

Prefacerea celor scârbiţi, izbăvirea celor credincioşi fiind Născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuieşte cetatea şi norodul, pacea celor din războaie, liniştea celor înviforaţi, una folositoarea credincioşilor.

Cântarea a 7-a

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pre noi!

Când ai vrut Tu Stăpâne să aşezi mântuirea noastră ca Un Milostiv, luat-ai întrupare din pururea Fecioară, pentru noi om făcându-te.
Binecuvântat eşti Dumnezeul Părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pre noi!

Pre prea mult Milostivul, Preacurată Fecioară pre care tu L-ai născut, să-L rogi neîncetat, mântuire să dea sufletelor celor ce cântă Lui.
Binecuvântat eşti Dumnezeul Părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Izvor de curăţie şi comoară bogată de mântuire tu eşti Fecioară Preacurată şi uşa pocăinţei celor ce cântă pururea.
Binecuvântat eşti Dumnezeul Părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

De trupeşti neputinţe şi de multe păcate fiind cu sufletul plin, alerg eu cu credinţă la acoperământul tău fierbinte rugându-mă, Maica lui Hristos dă-mi vindecare cu mila ta cea mare.

Cântarea a 8-a

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pre noi!

Nu trece Maică pre cei ce-ţi cer ajutorul şi rugându-te cu glas îţi cântă şi te preaînalţă Curată totdeauna.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pre noi!

Tămăduieşte sufletul meu ce boleşte de dureri şi de chinuri cumplite, ca să te slăvesc cu credinţă totdeauna.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Tămăduire bogată verşi totdeauna nouă celor ce-ţi cântăm Fecioară şi te preaînălţăm întru toţi vecii Stăpână.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tu Preacurată goneşti pornirea ispitei şi lovirea amarei primejdii, deci pentru aceasta te laud totdeauna.

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântând şi preaînălţându-L întru toţi vecii.

Pre Împăratul ceresc pre care îl laudă îngereştile cete, cântaţi-L şi preaînălţaţi-L noroade totdeauna.

Cântarea a 9-a

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pre noi!

Mântuiţi prin tine fiind Fecioară, pre tine vestimu-te toţi, de Dumnezeu Născătoare veşnic mărindu-te.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pre noi!

Lacrimile mele să nu le treci ceea ce ai născut pe Hristos, Cel ce a şters lacrima din feţele tuturor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pre noi!

Bucură Fecioară trista mea inimă, tu ceea ce ai pierdut prin primirea vestirii grija păcatului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Cu a ta lumină goneşte negura din ale mele simţiri, cel ce crezând te mărturisesc Maica Domnului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cel ce zac în boală întru mulţimea păcatelor dă-mi ajutor şi mă întoarce Fecioară în sănătatea mea.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi cu totul fără prihană şi Maica Dumnezeului nostru. Pre cea mai cinstită decât Heruvimii şi mai prea slăvită făr’ de-asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pre Dumnezeu Cuvântul ai născut, pre tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Condacul

Păzitoarea creştinilor nebiruită, rugătoare către Făcătorul neîncetată, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoşilor, ci sârguieşte ca o bună spre ajutorul nostru, carii cu credinţă strigăm ţie: Grăbeşte spre rugăciune şi te sileşte spre mijlocire, pururea păzind Născătoare de Dumnezeu pre cei ce te cinstesc pre tine.

Tuturor le ajuţi Preacurată celor ce cu credinţă aleargă la puternică mâna ta, neavând altundeva păcătoşii către Dumnezeu în primejdii şi întristări mijlocitoarea prea bună, cei ce suntem gârboviţi de către multe greşeli, Maica Dumnezeului Preaînalt, la tine cu toţi cădem din toată nevoia, izbăveşte pre robii tăi.

Tuturor celor întristaţi bucurie şi nedreptăţiţilor sprijin şi hrană celor săraci, mângâiere spre străini şi orbilor toiag, cercetare bolnavilor, îndureraţilor foarte acoperire, ajutor şi Maică celor orfani, Maica Dumnezeului Preaînalt Curată, sârguieşte rugămu-ne ţie şi izbăveşte pre robii tăi.

Bucură-te Preacurată Fecioară, Cinstitul sceptru al Împăratului Hristos, Bucură-te c-ai crescut strugurele cel de taină; Bucură-te a Cerului Uşă; Bucură-te Rug nears ce luminezi toată lumea; Bucură-te a tuturor bucurie, mântuirea păcătoşilor, acoperirea şi scăparea tuturor creştinilor Stăpână.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te cântarea a toată lumea. Bucură-te a Domnului casă şi Munte umbrit; Bucură-te adăpost şi sfeşnicul cel de aur; Bucură-te Preacurată Stăpână; Bucură-te îţi strigăm slava creştinilor Maria, Maica lui Hristos Dumnezeu;
Bucură-te rai sfinţit şi Masă dumnezeiască; Bucură-te Biserică vie; Bucură-te Năstrapă de aur; Bucură-te bucuria tuturor.

Pre cea decât cerul mai presus şi mai strălucită decât razele soarelui, care a stricat blestemul nostru, să o mărim totdeauna cu laude.

De multele mele nelegiuri îmi boleşte trupul şi-mi slăbeşte sufletul meu, ci tu cea cu daruri dăruită cu îndurările tale ajută-mă.

Fecioară şi Maica lui Dumnezeu degrabă primeşte rugăciunea robului tău şi fii solitoare către Domnul cu mijlocirile tale Stăpâna mea.

Păgânii rămână muţi fără glas, care nu se închină la cinstită icoana ta de Evanghelistul zugrăvită, care se cheamă Povaţa creştinilor.

Îndură-te mie celui robit, că fără de tine năzuinţă alta nu am, cel plin de tot felul de păcate, mă mântuieşte nădejdea creştinilor.

Cântăm cu osârdie bucuraţi, ţie lăudată Născătoare de Dumnezeu, ci cu Mergătorul înainte şi cu toţi Sfinţii scăpare soleşte-ne.

Cu toate oştirile îngereşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos şi cu Sfinţii toţi, Fecioară Maică neîncetat mântuire soleşte-ne.

***

Stăpână primeşte rugăciunile robilor tăi şi ne izbăveşte pre noi din toată nevoia şi necazul.
Toată nădejdea mea spre tine o înalţ Maica lui Dumnezeu păzeşte-mă sub acoperământul tău.

Pentru rugăciunile tuturor Sfinţilor Tăi Doamne şi ale Născătoarei de Dumnezeu, pacea Ta dă-ne-o nouă şi ne mântuieşte pre noi ca un Însuţi Îndurat.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mã pe mine pãcãtosul

Prima pagina