BISERICA MEMORIALÃ "MIHAI VITEAZUL"
PAROHIA ORTODOXA CU HRAMUL SFANTA TREIME SI SFANTUL SILUAN ATHONITUL
Prima pagină

Acatistul
Sfantului si de Dumnezeu purtatorului nostru Parinte
IOAN RUSUL
Nou Marturisitor (27 mai)

Troparul
Glasul al 4-lea

Cel ce te-a chemat pe tine de pe pământ la lumea cea cerească ține și după moarte, neschimbat trupul tău, Sfinte. Căci tu în Asia ai fost dus prizonier și acolo te-ai unit cu Hristos, Ioane. Deci pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Veniți, credincioșilor, să-l lăudăm pe cel care, rob fiind, a stăpânit peste patimi! Veniți să-l lăudăm pe cel în care S-a oglindit Răsăritul Răsăriturilor! Celui care din Rusia a fost adus, ca să împartă lumii întregi binecuvântările lui Dumnezeu, să-i cântăm:
Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos!

Icosul 1

Hrănitu-te-ai din tinerețe cu lumina adevărului, o, prea minunatule Ioane, sorbind dulceața învățăturilor dumnezeiești. Ai urmat cuvântul Celui Ce a zis: “Cine crede în Mine, să-și ia crucea și să-mi urmeze Mie”, și pentru aceasta noi te lăudăm:
Bucură-te, podoabă a Bisericii sobornicești, Mireasa lui Hristos;
Bucură-te, masă duhovnicească a celor doritori de curăție;
Bucură-te, odraslă sfântă a pământului rusesc trimisă la tainic apostolat;
Bucură-te, moștenitor al înfrânării Cuvioșilor Antonie și Teodosie de la Pecerska;
Bucură-te, că ai crescut într-o familie bine credincioasă;
Bucură-te, că ai luptat împotriva turcilor hulitori ai lui Hristos;
Bucură-te, că nu te-ai biruit de deznădejde când ai fost primit crucea robiei;
Bucură-te, că întărit fiind de Dumnezeu ai răbdat bătăi nenumărate;
Bucură-te, că scuipările nu au întinat frumusețea ta lăuntrică;
Bucură-te, piatră de care s-au sfărâmat sfaturile cele nelegiuite ale chinuitorilor;
Bucură-te, că deși ți-au ars părul și pielea capului, nu te-ai plecat lor;
Bucură-te, că ai fost vrednic urmaș al cetelor de mucenici și mucenițe,
Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos!

Condacul al 2-lea

" Cine poate să mă despartă de dragostea Hristosului meu? Ca rob ascult poruncile tale, dar în credința mea în Domnul Hristos nu îmi ești tu stăpân. Îmi amintesc pătimirile Sale și sunt bucuros să primesc și eu cele mai cumplite chinuri, dar de al meu Iisus Hristos nu mă lepăd”, I-ai spus stăpânului turc, cântând în inima ta: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Au părăsit dreapta credință cei care s-au temut de suferință și cei iubitori de desfătări, primind învățăturile rătăcite ale lui Mahomed, dar tu te-ai arătat ca un nou Ilie, neplecându-ți genunchii la dumnezeu străin. Rugându-te să păzești turma lui Hristos de orice înșelare, te cinstim ca pe un părinte al nostru:
Bucură-te, că nu ai cârtit împotriva lui Dumnezeu pentru pătimirile tale;
Bucură-te, că ai primit răstignirea voii tale prin loviturile celor ce te prigoneau;
Bucură-te, cel ce unindu-te cu Hristos, te-ai asemănat Lui;
Bucură-te, că deși ai fost pus să trăiești între animale, ai viețuit îngerește;
Bucură-te, că prin nevoințele tale grajdul se umplea de bună-mireasmă;
Bucură-te, că sfințindu-l prin rugăciune, nu ai primit să te muți din el;
Bucură-te, că te împărtășeai în fiecare săptămână cu Sfintele Taine;
Bucură-te, că ai purtat cu sfială și smerenie numele Botezătorului;
Bucură-te, că ai purtat în minte și în inimă pilda sa jertfelnică;
Bucură-te, că fără tulburare din furtuna încercărilor ai ieșit;
Bucură-te, că prin statornicia în credință ești pildă tuturor;
Bucură-te, candelă care ai ars cu untdelemnul răbdării;
Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos!

Condacul al 3-lea

Nu numai credincioșii au priceput sfințenia viețuirii tale, ci și închinătorii lui Allah, căci prin rugăciune ai trimis stăpânului tău o farfurie cu mâncare, din Procopie până la Mecca, pe care lucru neputând să-l înțeleagă, toți au strigat: Aliluia!


Icosul al 3-lea

Nimic nu este cu neputință celor ce cred cu tărie că Făcătorul cerului și al pământului degrabă plinește rugăciunile lor. Chiar de nu am văzut cu ochii trupești, dar cu inima credem că ai făcut și ceea ce părea cu neputință, numai pentru a arăta stăpânului tău și celor dimpreună cu el puterea Domnului tău. Pentru care îți cântăm:
Bucură-te, că nu te-ai îndoit în credința ta, având nădejde neclintită în Dumnezeu;
Bucură-te, că de la Procopie la Mecca ai trimis o farfurie cu mâncare;
Bucură-te, că deși turcii au râs de tine, ai simțit binecuvântare cerească;
Bucură-te, că stăpânul tău întorcându-te acasă a început să te cinstească;
Bucură-te, că până și cei întunecați la minte au priceput sfințenia ta;
Bucură-te, că la înmormântarea ta au venit chiar și musulmani și armeni;
Bucură-te, că din rânduială cerească farfuria aceea este și astăzi semn al minunii săvârșite de tine;
Bucură-te, că după multe veacuri arătându-te femeii la care se afla farfuria i-ai cerut să o aducă la biserică;
Bucură-te, că cei care cereau semne și minuni au primit cu prisosință;
Bucură-te, că te-ai asemănat proorocilor din Legea cea veche;
Bucură-te, stavilă care oprești rătăcirile și izgonești lupii de la turma cea cuvântătoare;
Bucură-te, că pe toți i-ai copleșit prin virtuțile și minunile tale;
Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos!

Condacul al 4-lea

Nu a ținut Dumnezeu lumina ascunsă sub obroc, ci a rânduit ca moaștele tale întregi și binemirositoare să fie primite de credincioși ca o pecete a binecuvântării tale. Pentru care și noi, bucurându-ne cu cei care s-au atins de ele, Îi cântăm Celui care dă adevărata viață celor ce cred în El: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Degeaba a încercat vrăjmașul mântuirii, diavolul, să nimicească prin foc moaștele tale, căci trupul tău s-a mișcat în mijlocul flăcărilor ca și cum nu ar fi cunoscut moartea: Turcii care au văzut aceasta s-au înfricoșat și au fugit, lăsând în urmă odoarele bisericești pe care vroiau să le fure, iar creștinii s-au umplut de mirare, cântându-ți:
Bucură-te, nou Ilie prin râvna către cele cerești;
Bucură-te, că la fel cu acela te-ai lăsat mistuit de dragostea sfântă;
Bucură-te, că nu îmbrăcămintea, ci trupul tău ne-ai lăsat nouă ca acoperământ;
Bucură-te, că deasupra mormântului tău a strălucit o lumină cerească;
Bucură-te, că găsind moaștele tale, credincioșii au tresăltat cu duhul;
Bucură-te, că toți cei ce le sărută, iau binecuvântare;
Bucură-te, că închinându-se lor, găsesc scăpare din frământările lor;
Bucură-te, că ele sunt mărturie că Domnul pe care l-ai slujit este adevăratul Dumnezeu;
Bucură-te, că El a dat viață moaștelor tale când au fost aruncate în foc;
Bucură-te, că trupul tău s-a mișcat în mijlocul flăcărilor;
Bucură-te, că a rămas nevătămat, arătând sfințenia ta;
Bucură-te, că a fost adus în Grecia, pentru a fi martor al minunilor tale;
Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos!

Condacul al 5-lea

Cine știe mulțimea minunilor tale? Cine cunoaște câtă mulțime de oameni ai ajutat, spre slava Dumnezeului părinților noștri? Doar o mică parte din lucrările tale aflând noi, Îi mulțumim Celui Ce te-a proslăvit între cei iubiți ai Săi, și Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Nou doctor fără de arginți fiind, urmând Doctorului sufletelor și al trupurilor, nu ai pregetat să sari în ajutorul bolnavilor care te-au chemat cu credință, ci le-ai adus grabnică tămăduire. Iar noi, auzind acestea, te lăudăm așa:
Bucură-te, cu toți doctorii fără-de-plată;
Bucură-te, că nu de la tine, ci de la Domnul ai adus izbăvire din dureri;
Bucură-te, vistierie nesfârșită de tămăduiri;
Bucură-te, că celui paralitic de zece ani i-ai vindecat picioarele;
Bucură-te, că el nu a șovăit a merge la biserica ta să îți mulțumească;
Bucură-te, că prin mir ai dat sănătate unei femei bolnave;
Bucură-te, de laudele celor cinci copii ai ei;
Bucură-te, că asculți rugăciunile copiilor pentru părinții lor;
Bucură-te, că Atanasia a adus bărbatului ei agheasmă și ulei din candela ta;
Bucură-te, că, ungându-se cu credință, acestuia i s-a tămăduit pieptul;
Bucură-te, alinătorul durerilor celor în suferință;
Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos!

Condacul al 6-lea

Un bolnav din Atena a refuzat să primească ajutorul doctorului, temându-se că își va pierde viața, dar tu te-ai arătat în vis nepoatei sale, îndemnând-o să-l trimită la acela pentru tămăduire. Auzind că nu i se va întâmpla nimic rău și că vei ține chiar tu mâna celui care îl va opera, el a primit cu încredere sfatul tău și a aflat tămăduirea, pentru care a cântat Domnului cu mulțumire: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Vindecând prin harul lui Dumnezeu boli de nevindecat, deși nu ai învățat de la oameni meșteșugul doftoricesc, te-ai arătat mai iscusit decât cei ce și l-au însușit pe acesta prin știință lumească. Iar cei ce cunosc puterea ajutorului tău îți cântă:
Bucură-te, vas de mir neîmpuținat și de sănătate izvorâtor;
Bucură-te, venind în sprijinul celor neputincioși pe care îi bântuiește deznădejdea;
Bucură-te, cel ce prin suferințele tale ai primit darul de a alina suferințele celor aflați în nevoi;
Bucură-te, că ai îndepărtat cheagurile de sânge din capul Vasulei;
Bucură-te, că unui copil i-ai tămăduit picioarele paralizate;
Bucură-te, că mama căreia i-ai vindecat copiii a venit să îți mulțumească;
Bucură-te, cel ce vindeci copiii încercați de boală;
Bucură-te, că părinții lor aleargă la tine cu nădejde;
Bucură-te, că unei bătrâne gârbove i-ai îndreptat spatele;
Bucură-te, că în chip de doctor te-ai arătat unui medic necredincios;
Bucură-te, că vindecându-se de cancer, acesta a crezut în Dumnezeu;
Bucură-te, că ai izbăvit de o veche suferință pe preotul care slujea în biserica ta;
Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos!

Condacul al 7-lea

"Sfinte Ioane, mă urăști? - a întrebat cuprinsă de deznădejde Arhondula, părându-i-se că rugăciunile ei pentru a avea urmași nu au avut nici un folos. Tu însă i-ai apărut nu după multă vreme și i-ai spus că sfinții nu urăsc pe nimeni, și că voia Domnului era ca ea să se bucure de copii abia după doi ani. Iar ea, după ce a văzut împlinirea cuvintelor tale, I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea

De multe ori am crezut că rugăciunile noastre sunt zadarnice, că pentru păcatele noastre fața Domnului s-a întors de la noi și ne așteaptă pierzania, dar la vremea cuvenită El a plinit toate cererile noastre cele bune. Sfinte Ioane, ajută-ne să simțim în toate zilele vieții noastre ocrotirea cerească, ca să îți putem cânta:
Bucură-te, reazem al celor împovărați de greutățile vieții
Bucură-te, că auzi suspinurile și ștergi lacrimile oamenilor;
Bucură-te, cel ce nu te-ai mâniat pe Arhondula care a cârtit împotriva ta;
Bucură-te, cel ce i-ai spus că sfinții nu urăsc pe nimeni;
Bucură-te, că deznădejdea care o biruia i-ai schimbat-o în nădejde;
Bucură-te, că la vremea rânduită de Domnul, ea s-a învrednicit să aibă copii;
Bucură-te, că pentru răbdarea ei a fost răsplătită nu doar un copil, ci cu mai mulți;
Bucură-te, că ne-ai întărit evlavia față de cei proslăviți de Dumnezeu;
Bucură-te, podoabă cerească care nu cruți osteneala pentru a-i sprijini pe oameni,
Bucură-te, folositorul cel prea cald al credincioșilor care cred minunilor tale;
Bucură-te, că familia ta este Biserica Mântuitorului;
Bucură-te, că celor ce nu fug de greutățile vieții le dai curajul să iasă întăriți din ele;
Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos!

Condacul al 8-lea

Ca o fiară urla Caterina, când era chinuită de diavol, înspăimântându-i pe care o vedeau, dar a alergat fără să se îndoiască la ajutorul tău, și apărându-i în vis i-ai vestit izbăvirea. Și noi cădem, sfinte, înaintea ta, rugându-te să îi eliberezi pe toți cei care sunt robiți de îngerii căzuți, ca să cânte împreună cu noi Celui Ce a înfrânt puterile întunericului: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Cazi înaintea tronului dumnezeirii, Sfinte Ioane, și mijlocește pentru toți cei care suntem ispitiți de vrăjmașul diavol ca să primim ajutor în lupta duhovnicească și să dobândim tărie în credință noi, cei ce te lăudăm:
Bucură-te, că ai gonit pe diavolul care o chinuia pe Caterina;
Bucură-te, că după aceasta, mulți demonizați au fost aduși la racla ta;
Bucură-te, purtătorule de Duh Sfânt care ai mijlocit tămăduirea lor;
Bucură-te, că prin lacrimi și nevoințe i-ai înfricoșat pe diavoli;
Bucură-te, căderea nelegiuților vrăjmași și ridicarea celor ce se luptă cu aceștia;
Bucură-te, lanț care fereci pe făptuitorul celor rele;
Bucură-te, că pe cei care suferă de tulburările minții îi izbăvești;
Bucură-te, cel ce având harisma deosebirii vezi lucrarea diavolului;
Bucură-te, că ne povățuiești cum să scăpăm din cursele lui viclene;
Bucură-te, că și în vremurile de pe urmă vei fi călăuză pentru credincioși;
Bucură-te, că împreună cu tot soborul sfinților vei veghea asupra lor;
Bucură-te, cel ce prin suportarea prigonirii ai ajuns pavăză pentru creștinii prigoniți;
Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos!

Condacul al 9-lea

Precum s-a întors fiul cel risipitor la tatăl său, așa și tânărul Tanasis care după multe răutăți a ajuns să își lovească mama, prin tainica ta mijlocire s-a întors cuprins de pocăință înapoi la dragostea cea firească. La fel i-ai ajutat și pe alți tineri care, părăsind căile pierzaniei, i-au cântat Dumnezeului îndurărilor: Aliluia!


Icosul al 9-lea

Mulți sunt cei care apucă pe drumuri greșite, iar rudele lor sunt cuprinse de jale. Vino și întoarce-i la slujirea lui Hristos pe cei care au căzut în păcat, fiind prinși în cursele vrăjmașilor și biruiți de patimile ucigătoare de suflet, ca să îți cânte alături de noi:
Bucură-te, rudă duhovnicească a Sfântului Stelian;
Bucură-te, cel ocrotitor al tinerilor fiind, te întristezi de căderile lor;
Bucură-te, mângâiere prea-dulce pentru părinții fiilor risipitori;
Bucură-te, că mama lui Tanasis și-a văzut dorința împlinită;
Bucură-te, că văzându-și fiul acasă s-a bucurat împreună cu cetele îngerești;
Bucură-te, că te îngrijești ca cei ce s-au pocăit să nu se întoarcă la cele rele;
Bucură-te, că îi liniștești pe cei care suferă amar pentru căderile celor apropiați lor;
Bucură-te, că dai nădejde în mila Celui Ce a venit pentru cei păcătoși;
Bucură-te, că nici o cădere nu poate stăvili rânduiala lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce ne înveți să urâm păcatul, fără a-i judeca pe cei care cad în el;
Bucură-te, cel ce ne ajuți să ne vindecăm de slăbiciunile noastre ascunse;
Bucură-te, că ne îndemni să ne rugăm unii pentru alții;
Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos!

Condacul al 10-lea

Deși văduva care fusese lipsită de casă nu ți-a cerut niciodată ajutorul, plângerea ei a ajuns și la urechile tale, și tu nu ai șovăit să o liniștești, încurajând-o să se ducă la judecată pentru a dobândi ce i se cuvenea. Știind că mijlocirea ta este mai tare decât cerbicia judecătorilor iubitori de arginți, te chemăm și noi în ajutorul celor nedreptățiți, al celor ce Îi cântă Dreptului Judecător: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Arzătoare fiind dragostea ta pentru oameni, nu numai pe cei care au auzit de numele tău îi ajuți, ci și pe mulți din cei greu încercați de nevoi. Să nu rămână departe de mila ta cei pe care îi poți ajuta, ca văzând puterea ta să îți cânte împreună cu noi:
Bucură-te, că ai ajutat-o pe văduva pe care rudele vroiau să o înșele;
Bucură-te, că ai așezat-o în casa care i-a rămas moștenire;
Bucură-te, că s-au rușinat cei care cugetau vicleșuguri cu nerușinare;
Bucură-te, că ai sărit în ajutorul celei rămase fără ajutor de la oameni;
Bucură-te, că pe mulți alții i-ai izbăvit din cursele vrășmașilor;
Bucură-te, că trăiești fericirea celor însetați de dreptate;
Bucură-te, prigonitorule al celor ce prigonesc;
Bucură-te, luptător destoinic împotriva înșelătoriei, furtișagului și nedreptății;
Bucură-te, cel care răstorni urzelile judecătorilor nevrednici;
Bucură-te, că ești iscusit judecător și nu te pot înșela cei ce ți se roagă cu fățărnicie;
Bucură-te, balanță a dreptului judecător spre care alergăm în necazuri;
Bucură-te, cel care îi îmbraci pe cei săraci și îi hrănești pe cei flămânzi;
Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos!

Condacul al 11-lea

De multe ori uităm să îi prăznuim pe cei de care lumea nu a fost vrednică, pe sfinții care au strălucit printr-o viețuire aleasă luminând pământul. Tu, dar, Sfinte Ioane, te bucuri împreună cu ei când cinstim pomenirea voastră și pentru că v-a rânduit ca apărători ai noștri Îi mulțumim Domnului prin cântarea: Aliluia!

Icosul al 11-lea

"Așa sunt uitați prietenii?", l-ai întrebat pe bătrânul Nicolae care nu și-a adus aminte că este praznicul tău, iar el auzind blânda ta mustrare a lăsat toate ca să vină și să se închine ție, și să-ți cânte împreună cu cei care te iubesc ca pe un ocrotitor al lor:
Bucură-te, că prin pomenirea ta poți ajuta credincioșilor;
Bucură-te, că prin tine ni s-a arătat că sfinții nu trec cu vederea prăznuirea lor;
Bucură-te, că prin aceasta am fost îndemnați să-I cinstim cu și mai multă evlavie;
Bucură-te, că nu te-ai sfiit să-l mustri fără de răutate pe bătrânul Nicolae;
Bucură-te, că auzindu-te el a venit grabnic la moaștele tale;
Bucură-te, că s-au înălțat către tine rugăciunile sale smerite;
Bucură-te, cel ce aștepți să avem și noi credință curată ca a sa;
Bucură-te, că nu te îndepărtezi nici de cei care știu să se roage ție;
Bucură-te, prietenule al celor ce vor să le fii aproape;
Bucură-te, cel ce nevăzut călătorești alături de ei pe marea vieții;
Bucură-te, că ne chemi să cinstim și noi cum se cuvine pomenirea ta;
Bucură-te, că le dai credincioșilor cele de trebuință pentru a veni la biserica ta;
Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos!

Condacul al 12-lea

Nu te vom uita, sfinte. Nu vom uita mulțimea minunilor tale prin care a strălucit puterea adevăratului Stăpân. Ajută-ne ca până la sfârșitul vieții noastre să rămânem fii credincioși ai Sfintei Biserici, ca să nu încetăm lauda de: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Slavă lui Dumnezeu pentru mulțimea de sfinți care au crescut în Biserica Sa, unde a înflorit și Sfântul Ioan Rusul! Nespusă este tresăltarea inimilor noastre când îți aducem cântări de laudă, Sfinte Ioane, făcătorule de minuni:
Bucură-te, icoană zugrăvită de Împăratul Ceresc spre întărirea credincioșilor;
Bucură-te, temei de împăcare al celor biruiți de mânie și răutate;
Bucură-te, bucurie a celor ce află de minunile tale;
Bucură-te, dar dumnezeiesc în viețile noastre greu încercate de felurite necazuri;
Bucură-te, cel ce cu negrăită dulceață îi îndreptezi pe cei nepricepuți;
Bucură-te, dascălul și îndrumătorul nostru pe calea virtuții;
Bucură-te, îndreptătorul celor fără de socoteală;
Bucură-te, totdeauna izbăvitor al celor care te cheamă în primejdii;
Bucură-te, cel ce nu ai cruțat osteneala pentru a face bunătate;
Bucură-te, că ne dai ajutor cu îmbelșugare în toată vremea;
Bucură-te, ne arăți nouă milele lui Dumnezeu;Bucură-te, și pregătește-ne să ne bucurăm împreună cu tine în rai;
Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos!

Condacul al 13-lea

O, Sfinte Ioane, vlăstar al Rusiei și făclie a Bisericii lui Hristos, primește acum puțina noastră rugăciune și nu ne lăsa fără răspuns. Deși nu avem credința celor ce au cerut ajutorul tău și l-au primit cu îndestulare, credem că ne poți ajuta și pe noi, ca să slăvim cu mulțumire Numele lui Dumnezeu prin laude și cântări de: Aliluia!

Rugăciune

O, Sfinte Ioane, întru tot lăudate și de minuni făcătorule, primește această umilă rugăciune de la noi, nevrednicii tăi robi, căci către tine ca la un grabnic folositor alergăm noi, chemându-te cu evlavie: vino, sfinte, și vezi rănile și durerile noastre. Ia aminte la suspinele noastre, că știm, sfinte al lui Dumnezeu, că deși ai pătimit greu pentru dragostea lui Hristos, dar prin viețuirea ta ai aflat dar de la Dumnezeu, fiindcă ne-am încredințat că și după mutarea ta la viața cea veșnică cine a năzuit la ajutorul tău și ți s-a rugat cu credință, nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat și tu l-ai trecut cu vederea? Sau cine s-a rugat ție și nu l-ai auzit?
Minunile și ajutorul tău, sfinte, ne-au făcut și pe noi, păcătoșii, să alergăm la ajutorul tău. Am auzit de minunea pe care ai făcut-o trimițând prin rugăciune o farfurie de mâncare din Procopie până la Mecca. Am aflat de vindecările tale minunate, de mulțimea de bolnavi care au aflat izbăvire din suferințele lor. Credem că Dumnezeu te-a proslăvit prin minuni fără de număr. Oare pe noi ne vei lăsa fără ajutor? Să nu fim lepădați de la dragostea ta, sfinte, chiar dacă viețile noastre sunt pline de fărădelegi.
Aducându-ne aminte de mijlocirile tale binecuvântate, credem că tu același ești, sfinte, astăzi ca și atunci, și că nimeni din cei ce se roagă ție nu rămâne fără ajutor. Pentru aceea și noi, fiind scârbiți și în pagube, alergăm la tine cu credință și lacrimi, îngenunchind, și ne rugăm ție, Sfinte Ioane, să te rogi pentru noi lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea jertfelnică, ci te-a ascultat și te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri. Roagă-l să depărteze de la noi dreapta Sa mânie, să apere orașele, satele și toată țara noastră de secetă, de foamete, de furtuni năprasnice, de cutremur, de boli și răni aducătoare de moarte, de năvălirea asupra noastră a altor neamuri și de războiul cel dintre noi.
Mijlocește, Sfinte Ioane, păstoriților noștri râvnă fierbinte către Dumnezeu, purtare de grijă pentru mântuirea sufletească a păstoriților, înțelepciune în purtare și învățătură, cucernicie și tărie în ispite; tuturor cârmuitorilor purtare de grijă față de supuși, iar supușilor îndeplinirea cu sârguință a tuturor îndatoririlor lor, ca astfel, în pace și cu cucernicie, să petrecem veacul acesta. Să ne învrednicim de împărtășirea bunătăților celor veșnice în Împărăția Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine cinste și închinăciune, împreună cu Tatăl cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune care se citește la vreme de boală

Bucurându-mă de dumnezeiasca mărire la care te-ai înălțat, o, Sfinte Ioane, îndrăznesc să alerg la ajutorul tău pentru tămăduire. Știu, Părinte, că încercările vin din rânduiala lui Dumnezeu. Știu că prin boala trupului sufletul se curățește, și că răbdarea este răsplătită de Dumnezeu. Dar de multe ori norii negri ai deznădejdii îmi tulbură mintea și mă depărtează de rugăciune.
De aceea dar, o, Sfinte găsesc alinare în cugetarea la vindecările tale minunate. Tu ai tămăduit mulțime de copii spre bucuria părinților lor. Tu ai îndreptat spatele bătrânei gârbove, tu ai dat sănătate femeii bolnave, spre bucuria copiilor ei. Tu l-ai vindecat pe bărbatul Atanasiei care s-a uns cu untdelemn din candela ta. Tu ai îndepărtat cheagurile de sânge din capul Vasulei și l-ai tămăduit pe doctorul necredincios.
Știind grabnica ta mijlocire, te rog, o, Sfinte Ioane, ia viața mea în mâinile tale și mijlocește precum știi mântuirea mea. Dacă voia Domnului este să duc cu răbdare crucea bolii, dă-mi putere și ajută-mă să nu cârtesc din cauza neputințelor. Dar dacă Bunul Dumnezeu se va milostivi de mine pentru rugăciunile tale, atunci să mă tămăduiești fără șovăială, noule doctor fără-de-arginți, ca văzând aceasta să-ți mulțumesc ție și să-l laud în vecii vecilor pe Doctorul sufletelor și al trupurilor, prin cântarea: Aliluia!

Paraclisul
Sfantului si de Dumnezeu purtatorului nostru Parinte
IOAN RUSUL
Nou Marturisitor
- 27 mai
(Scris de Monahul Daniil din Sfântul Munte al Athosului)

De este preot, zice:
Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Iar de nu este preot, se zice:
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Sfinte Dumnezeule..., Preasfântă Treime..., Tatăl nostru..., Doamne miluiește (de 12 ori) Slavă ..., Și acum...:
Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne ă ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru.
Psalmul 142
Slavă ..., Și acum ..., Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. (de 3 ori)
Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. (de 3 ori).
Și troparele următoare, glasul al 4-lea:
La Ioan noi credincioșii să alergăm, cei ce în suferințe și în necazuri ne aflăm, și să cădem strigând cu evlavie din adâncul sufletului: Sfinte, ajută-ne nouă, celor ce ne rugăm ție, aleargă și ne izbăvește din această nevoie. Nu trece, Sfinte, cu vederea, rugăciunea umilă a celor ce aleargă la acoperământul tău. (de două ori)
Slavă ..., Și acum ...,a Născătoarei:
Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi, nevrdnicii, că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi, sau cine ne-ar fi păzit pe noi până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile.
Psalmul 50

CANONUL

Cântarea 1, glasul al 8-lea:
Irmosul:
<<Apa trecându-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor scăpând israeliteanul, striga: Izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-I cântăm.>>
Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Apăsat de cumplite necazuri, către tine îmi arunc și trupul și sufletul, rugându-mă ție, cuvioase Părinte, să mă izbăvești din nevoi și suferințe.
Într-una mă tulbură atacurile din partea trupului, fericite Ioane. Dăruiește-mi liniște și pace, Părinte, cu mijlocirile tale cele plăcute lui Dumnezeu.
Slavă...
Cetele cele viclene ale demonilor se luptă fără milă cu robul tău. Nimicește tăria acestora cu puterea Crucii și cu rugăciunile tale.
Și acum...
Fecioară, poartă a lui Dumnezeu, deschide-mi ușa milostivirii, și din prag izbăvește-mă, cu îndrăzneala ta cea de maică, de păcatele cele aducătoare de moarte.

Cântarea a 3-a:
Irmosul:
<<Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit Biserica, tu pe mine mă întărește întru dragostea Ta; că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, Unule, Iubitorule de oameni.>>
Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Izbăvește-mă totdeauna de vicleșugurile oamenilor ce mă necăjesc și de amenințările celor ce mă defăimează, risipind nebunia lor sălbatică tu, preaslăvinte Părinte, sprijinitorul celor evlavioși.
Slavă...
Bineîngrijind cu deplină înțelepciune sălașul sufletului și în chip osebit împodobindu-l, de Dumnezeu fericite, vădind harul Duhului, te-ai arătat plin de lumină, asemeni unui stâlp de foc.
Și acum...
Căzând din curata feciorie, cu totul m-am pângărit de patima rătăcirii mele, Preacurată. Ceea ce ești născătoare a judecătorului oamenilor păcătoși, Fecioară izbăvește-mă pe mine de toată osânda.

Izbăvește din nevoi pe robii tăi, Purtătorule de Dumnezeu, pe cei ce cu credință curată la tine aleargă, ca la un grabnic ajutător în nevoi.
Caută cu milostivire, cu totul lăudată, Născătoare de Dumnezeu, la necazul cel cumplit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu.

Apoi preotul zice ectenia, pomenind pe cei pentru care se face paraclisul; ecfonisul: "Că milostiv și iubitor de oameni...", după care se cântă

Sedealna, glasul al 2-lea:
Podobie: Cele de sus căutând ...
Apărător fierbinte și turn nebiruit te-ai arătat, preaînțelepte, celor ce cu credință și cucernicie îți strigă ție: Sfinte Ioane, de Dumnezeu purtătorule, aleargă și ne izbăvește pe noi din primejdii, tu cel ce veșnic stai în fața Sfintei Treimi.

Cântarea a 4-a:
Irmosul:
<<Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preaslăvit Dumnezeirea Ta.>>
Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cei ce alergăm la cinstită biserica ta, darurile tămăduirilor cu bucurie le primim și pe tine te slăvim, făcătorule de minuni.
Mulțimile binecredincioșilor creștini de pretutindeni pe tine te cunosc ca apărător al lor și toți te laudă ca pe un ocrotitor.
Slavă...
Cu bărbăție, străbătând norul viețuirii celei trupești prin făptuire, lăuntric te-ai preschimbat, prealăudate, prin lumina cea dumnezeiească.
Și acum...
Sălaș te-ai făcut, preacurată, Dumnezeului tuturor, ca ceea ce ești de-a pururi fecioară, și pe mine mă arată locaș al cereștilor virtuți, prin harul tău dumnezeiesc.

Cântarea a 5-a:
Irmosul:
<<Luminează-ne pe noi. Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău cel înalt; pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni.>>
Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Păzește-ne pe noi prin mijlocirile tale, fericite, și cu brațul tău cel puternic doboară demonii cei amarnici, preaminunate.
Dăruiește-ne nouă, celor ce ne rugăm ție, sănătate sufletului totdeauna, preafericite Părinte.
Slavă...
Tămăduiește, minunate Părinte, poporul ce aleargă la tine, de ciumă și de febră, și ne izbăvește pe noi de durerile de tot felul.
Și acum...
De tine se bucură, Născătoare de Dumnezeu, toată zidirea și cetele îngerilor și toate glasurile oamenilor te slăvesc.

Cântarea a 6-a:
Irmosul:
<<Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune scârbele mele, căci s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad, și ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.>>
Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Pe tine, Sfinte Ioane, te cunosc comoară de minuni și izvor de binefaceri, tămăduitor al patimilor și alungător al puterii demonilor. Pe tine te rog acum, cel ce ești plin de har, să mă izbăvești de stricăciunea celor rele.
Ocrotitor al celor săraci te propovăduim pe tine și apărător al Întregii Capadocii, cel ce împrăștii mulțimea ispitelor și alungi stricăciunile celor necuvioși. Ție ne rugăm, izbăvește acum din necazuri pe toți cei binecredincioși.
Slavă...
Pe tine, preafericite, te avem liman în primejdii, în tristețe apărător și desăvârșită izbăvire din necazuri, râu nesecat, fântână de binefaceri și veșnic izvor de tămăduiri.
Și acum...
O, Stăpână, întru dragostea cea mijlocitoare către Fiul tău, arată-i Aceluia , Fecioară, crucea și sulița și buretele și trestia, ca să binevoiască întru noi, cei ce mult păcătuim.

Izbăvește din nevoi, purtătorule de nevoințe, pe cei ce cu credință curată la tine aleargă, ca la un grabnic ajutător în nevoi.
Preacurată, ceea ce, în zilele cele mai de pe urmă, în chip de negrăit prin cuvânt ai născut, pe Cuvântul, roagă-te, ca una ce ai îndrăznire de maică.

Apoi, preotul zice ectenia mică cu ecfonisul: "Că tu ești Împăratul păcii...", după care urmează

Condacul, glasul al 2-lea:
Ceea ce ești creștinilor ocrotitoare neînfruntată și mijlocitoare stăruitoare către făcătorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună, spre ajutorul nostru , care cu credință strigăm către tine: Grăbește spre rugăciune și te nevoiește spre îmblânzire, apărând pururea, Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine.

Prochimen, glasul al 4-lea:
Cinstită este înaintea Domnului, moartea cuviosului Lui.
Stih: Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie?

Evanghelia
de la Luca (cap.6, 17-23)
Și coborând Iisus împreună cu ei, a stat la loc șes, El și mulțime multă de ucenici ai Săi și mulțime mare de popor din toată Iudeea, din Ierusalim și de pe țărmul Tirului și al Sidonului, care veniseră ca să-L asculte și să se vindece de toate bolile lor. Și cei chinuiți de duhuri necurate se vindecau. Și toată mulțimea căuta să se atingă de El că putere ieșea din El și-i vindeca pe toți. Și El, ridicându-și ochii spre ucenicii Săi, zicea: "Fericiți voi cei săraci, că a voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți voi cei ce flămănziți acum, că vă veți sătura. Fericiți cei ce plângeți acum, că veți râde. Fericiți veți fi când oamenii vă vor urî pe voi și vă vor prigoni dintre ei, și vă vor batjocori și vor lepăda numele voastre ca rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și vă veseliți, că, iată, plata voastră multă este în cer."

Slavă..., glasul al 2-lea
Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre.

Și acum...
Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre.

Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fărădelegile noastre.

Stihira, glasul al 6-lea
Nu mă lipsi pe mine de calda ta apărare, Sfinte Ioane, ci te rog zdrobește cu puterea ta îndrăznelile cele neputincioase și neașteptate săgetări ale diavolilor. Izbăște-mă de boli, de ispite și de necazuri, și ne mântuiește pe toți de atacurile demonilor, ca să te slăvesc și să te laud din suflet, să mă închin și să preamăresc, Sfinte, lucrările tale cele bineplăcute lui Dumnezeu.

Preotul: "Mântuiește, Dumnezeule poporul Tău, ..." la care răspundem "Doamne miluiește" (de 12 ori), după care ecfonisul "Cu mila și cu îndurările...".

Cântarea a 7-a:
Irmosul:
<<Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credința Treimii văpaia cuptorului au călcat-o cântând: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.>>
Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Sfinte Ioane, cel ce ești plin de înțelepciunea lui Dumnezeu, arată pline de fericire și de toată bucuria sufletele celor ce te laudă pe tine și învață-i să strige totodeauna: Dumnezeul Părinților noștri, bine ești cuvântat.
Strălucitor făcându-te prin pătimirea ta, prin cinstitele tale moaște luminează-mă pe mine, cel întunecat de păcate și primitor de patimi, și ne învrednicește pe toți de strigarea: Dumnezeul Părinților noștri, bine ești cuvântat.
Slavă...
De ispite și de primejdii, de nevoi și de necazuri, precum și de vătămarea diavolilor izbăvește pe cei ce îndrăznesc să alerge la tine, și strigă cu credință:
Dumnezeul Părinților noștri, bine ești cuvântat.
Și acum...
Făcătorul oamenilor, în pântecele tău sălășluindu-se, ceea ce ești plină de har, pe tine te-a dat apărătoare tuturor celor clătinați de furtuni, învrednicindu-i de strigarea: Dumnezeul Părinților noștri, bine ești cuvântat.

Cântarea a 8-a:
Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Celor ce străbat valurile vieții întinde-le mână de ajutor, preafericite, ca să-L cântăm și să-L preaînălțăm pe Hristos întru toții vecii.
Umple de miresme dumnezeiești pe cei ce ating sfintele tale moaște și-L laudă pe Domnul întru toți vecii.
Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.
Primește, Purtătorule de Dumnezeu, pe cei ce se roagă și cer har, pe cei ce-L slăvesc pe Dumnezeu întru toți vecii.
Și acum...
Curăță, Fecioară, inima mea de necurăție, cu apele pocăinței, ca să te slăvesc întru toți vecii.

Stih: Să lăudăm, bine să cuvîntăm și să ne închinăm Domnului, cântîndu-L și preaînălțându-L pe Dânsul întru toții vecii.

Irmosul:
<<Pre Împăratul ceresc, pe Care îl laudă oștile îngerești, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii>>

Cântarea a 9-a:
Irmosul:
<<Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele cele fără de trup>>
Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Stea călăuzitoare, lumină strălucindu-ne nouă te mărturisim pe tine, Sfinte Ioane, noi cei binecinstitori, cei ce cu dreaptă credință ne închinăm lui Hristos.
Purtătorule de Dumnezeu, celor clătinați de tulburarea multor rele ajută-le cu rugăciunile tale, nimicind săgetările celui potrivnic.
Slavă...
Primește rugăciunea mea, a smeritului, și mă izbăvește, purtătorule de Dumnezeu, de apăsarea
răutăților și de păcate.
Și acum...
Născătoare de Dumnezeu, neamurile te cunosc pe tine nădejde de mântuire celor căzuți și într-un glas te fericesc pe tine în veci.

Apoi:
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și preanevinovată și maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

În timp ce preotul cădește sfântul altar și biserica se cântă aceste tropare, glasul al 8-lea:
De cursele chinuitorilor văzuți și nevăzuți izbăvește-i pe cei ce, fierbinte rugându-se, aleargă la a ta apărare.
Săgețile arzătoare ale ucigătorului celui urâtor de oameni îndepărtează-le de noi, Părinte, cu rugăciunile tale fierbinți către Sfânta Treime, ca izbăvindu-ne de acestea, pe tine să te mărim.
Pe steaua cea strălucitoare din Procopion, cea în chip cugetător luminătoare, lauda sfinților și slava capadocienilor, pe dumnezeiescul Ioan cu cântări să îl cinstim.
Cere de la Dumnezeu pace, liniște sufletelor, până la sfârșit răbdare și mântuire sufletelor pentru noi, cei ce ne rugăm ție și lăudăm cele minunate ale tale.
Toate oștile îngerești, Înaintemergătorule al Domnului, cei doisprezece apostoli și toți sfinții, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceți rugăciuni ca să ne mântuim noi toți.
Apoi:
Sfinte Dumnezeule..., Preasfântă Treime..., Tatăl nostru...,după care:

Troparul
Sfântului Ioan, glasul al 4-lea

Cel ce te-a chemat pe tine de pe pământ la lumea cea cerească ține și după moarte, neschimbat trupul tău, Sfinte. Căci tu în Asia ai fost dus prizonier și acolo te-ai unit cu Hristos, Ioane. Deci pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Apoi troparele acestea, glasul al 2-lea:
Veniți, credincioșilor, să ne închinăm cu evlavie și simțire, îmbrățișând preacinstitele și scumpele moaște ale lui Ioan, de Dumnezeu cugetătorul, să ne curățim buzele, privirile și chipurile, și să cerem ca și pe noi să ne învrednicească de un sfârșit mântuitor și dumnezeiesc, prin rugăciunile sale către Domnul.

Troparul
Glasul al 4-lea

Cel ce te-a chemat pe tine de pe pământ la lumea cea cerească ține și după moarte, neschimbat trupul tău, Sfinte. Căci tu în Asia ai fost dus prizonier și acolo te-ai unit cu Hristos, Ioane. Deci pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre.
Sus sfântul tău suflet se bucură și se desfătează, fericite de corurile îngerilor și de cetele nevoitorilor, de mulțimile sfinților, de corurile profeților și de cetele cele dumnezeiești ale ierarhilor; iar jos preacinstitul tău trup, după cum se cuvine, prin laude și cântări întru cinste este slăvit.
Apoi preotul zice ectenia și face apolisul, după care cântăm troparele Născătoarei de Dumnezeu:
Stăpână, primește rugăciunile robilor tăi și ne izbăvește pe noi de toată nevoia și necazul.
Toată nădejdea noastră spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu, păzește-ne pe noi sub sfânt acoperământul tău.
Apoi
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mã pe mine pãcãtosul!

Copyright © 2002-2007, Biserica Memoriala "Mihai Viteazul"Alba Iulia