Prima paginã sau Biblioteca

Back

Sfinte Ioan Rusul, roagã-te lui Dumnezeu, pentru noi!

Sfantul Ioan Rusul

SLUJBA
Sfantului si de Dumnezeu purtatorului nostru Parinte
IOAN RUSUL

Nou Marturisitor 27 MAI

LA VECERNIA MARE

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Iar de nu este preot, se zice:
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin.
Sfinte Dumnezeule..., Preasfântă Treime..., Tatăl nostru..., Doamne miluieşte (de 12 ori)
Slavă ..., Şi acum...

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.

După obişnuitul început, cântăm: Fericit bărbatul...

La Doamne, strigat-am..., se pun stihirile pe 6, glasul al 4-lea:

Ca un soare a strălucit dumnezeiasca ta pomenire astăzi, pe creştini luminându-i cu sfintele tale străluciri, fericite Ioane, risipind negura patimilor şi întunecimea diavolilor; pentru aceasta te fericim şi în fiecare an te slăvim, ca pe un neclintit apărător şi fierbinte mijlocitor.

Înger pământesc, ca pentru altul ai trăit, ofilindu-ţi trupul, de Dumnezeu înţelepţite, cu post şi privegheri de toată noaptea, trezindu-ţi astfel amintirea morţii şi învrednicindu-te, Părinte, de toate tainele cele dumnezeieşti, întru odihna cea viitoare pentru care te-ai adus rod pe tine însuţi Atotstăpânitorului.

Pe toţi cei ce cinstesc dumnezeiasca şi slăvita ta pomenire, fericite Ioane, păzeşte-i cu mijlocirile tale cele către Domnul, rugându-L să ne izbăvească pe noi de toate primejdiile şi patimile şi să îndepărteze mânia Sa cea împotriva noastră, Cuvioase Părinte, ca tuturor să propovăduim apărarea ta cea fierbinte.

Alte stihiri, glasul al 6-lea:

Toată necugetarea patimilor lepădând-o şi trupul supunându-l duhului, te-ai făcut vas dumnezeiesc, sprijinitor al Călugărilor, fală a Pustnicilor, podoabă a Sfinţilor, privind acum nespusa frumuseţe a Ziditorului tău şi bucuriile cetăţii celei cereşti şi veşnice. Pentru aceasta, cei ce ne-am adunat la slăvită pomenirea ta, cu laude şi cântări te slăvim, Sfinte Ioane.

Bogăţie nerăpită, oraşul procopienilor te fericeşte pe tine, Sfinte, cel ce străluceşti în lumină; pentru care şi acum împodobeşte acest locaş şi-l umple de biruinţele păcii celei dumnezeieşti; zădărniceşte înălţarea vrăşmaşilor nevăzuţi, cu mijlocirile tale, preaslăvite, şi umple de milostivire inimile noastre, ale celor ce te cântăm cu credinţă, şi te roagă cu îndrăzneală pentru sufletele noastre.

Veniţi să ne închinăm, tot poporul, în casa Domnului, unde se păzesc ca o comoară moaştele preafericitului, căruia rugându-ne cu bine plăcute cântări şi cu lumini strălucitoare, să îi strigăm: Grăbeşte, Sfinte, şi pe cei ce sunt întru nevoi miluieşte-i, iar pe noi, cei ce te slăvim pe tine şi ne închinăm cinstitelor tale moaşte, izbăveşte-ne din tulburările şi furtunile necazurilor.

Slavă..., glasul al 6-lea:

Astăzi Preaînaltului Dumnezeu cântare de laudă Îi aducem din buze de lut, căci a luminat ca un soare strălucitor preaslăvita pomenire a dumnezeiescului nostru Părinte Ioan. Fiindcă acest de-a pururea pomenit, urmând pilda răbdării mult încercatului Iov, a stat neclintit întru necazurile în care s-a aflat; căci, robit fiind, l-a ruşinat pe pricinuitorul robirii, pe vrăjmaşul cel urâtor de oameni. De aceea, adunându-se mulţimea credincioşilor, să strigăm astfel: Bunule Părinte, care eşti în ceruri, dăruieşte poporului Tău, pentru rugăciunile Sfântului Ioan, iertare păcatelor şi mare milă.

Şi acum...
(a Praznicului, sau a Născătoarei de Dumnezeu – Dogmatica glasului al 6-lea)

Vohod; Lumină lină...,
Prochimenul zilei.

Paremiile

Din Cartea Înţelepciunii lui Solomon citire (Capitolul 3, 1-9)

Sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu şi muncile nu se vor atinge de ele. În ochii celor fără de minte, drepţii sunt morţi cu desăvârşire şi ieşirea lor din lume li se pare mare nenorocire. Şi plecarea lor dintre noi, un prăpăd, dar ei sunt în pace. Chiar dacă, în faţa oamenilor, ei au îndurat suferinţe, nădejdea lor este plină de nemurire. Şi, fiind pedepsiţi cu puţin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit vrednici de El. Ca pe aur în topitoare, aşa i-a lămurit, şi ca o jertfă de ardere întreagă i-a primit Străluci-vor în ziua răsplătirii şi ca nişte scântei ce se lasă pe mirişte, aşa vor fi.
Judeca-vor neamurile şi stăpâni vor fi peste popoare şi Domnul va împărăţi întru ei, în veci. Ei vor înţelege adevărul, ca unii care şi-au pus încrederea în Domnul; cei credincioşi vor petrece cu El în iubire, căci harul şi îndurarea sânt partea aleşilor Lui.

De la „Înţelepciunea lui Solomon” citire. Capitolul 5, 16-23 şi 6, 1-3:

Drepţii în veci vor fi vii şi răsplata lor este la Domnul şi Cel Atotputernic are grijă de ei. Pentru aceasta, vor primi din mâna Domnului împărăţia frumuseţii şi cununa cea strălucitoare, căci El îi va ocroti cu dreapta Sa şi cu braţul Său asemeni unui scut îi va acoperi. El va face arme din mânia Sa şi cu ele va întări făptura mâinilor Sale ca să răsplătească vrăjmaşilor. Din dreptate El îşi va face platoşă şi din judecata cea nefăţarnică îşi va face coif. Din sfinţenia Sa va face pavăză nebiruită; iar din cumplita Sa mânie va face sabie ascuţită şi lumea va porni război împreună cu El împotriva celor fără de minte. Săgeţile fulgerului Său vor porni bine îndreptate şi vor lovi în ţintă, zburând din arcul puternic încordat al norilor. Mânia Lui, ca o praştie va azvârli noian de grindină; apele mării se vor întărâta asupra lor şi râurile îi vor îneca vijelios. Duhul puterii dumnezeieşti se va ridica împotriva lor şi ca viscolul îi va vântura. Astfel, fărădelegea va aduce pustiire pe pământ şi răutatea va răsturna scaunele celor puternici. Ascultaţi dar, judecaţi marginile pământului. Băgaţi în urechi voi, cei ce stăpâniţi peste mulţimi şi care vă mândriţi cu mulţimea popoarelor voastre. Pricepeţi că stăpânirea vi s-a dat de la Domnul şi puterea de la Cel Preaînalt, Care va cerceta faptele voastre şi va pune la încercare gândurile voastre.

De la „Înţelepciunea lui Solomon” citire. Capitolul 4, 7-15:

Dreptul de va ajunge să se sfârşească, întru odihnă va fi. Bătrâneţile cinstite nu sunt cele aduse de o viaţă lungă, nici nu le măsori după numărul anilor. Înţelepciunea este la om adevărata cărunteţe şi vârsta bătrâneţelor înseamnă o viaţă neîntinată. Plăcut fiind lui Dumnezeu, Domnul L-a iubit şi, fiindcă trăia între păcătoşi, l-a mutat de pe pământ. A fost răpit, ca răutatea să nu-i schimbe mintea lui, sau înşelăciunea să nu-i amăgească sufletul lui. Căci vraja viciului întunecă cele bune şi neînfrânarea poftei schimbă gândul cel fără de răutate. Ajungând curând la desăvârşire, dreptul a apucat ani îndelungaţi. Sufletul lui era plăcut lui Dumnezeu, pentru aceasta Domnul S-a grăbit să-l scoată din mijlocul răutăţii. Neamurile văd, dar nu pricep nimic şi nu-şi bat capul cu aşa ceva, că adică harul lui Dumnezeu şi mila Lui sunt cu aleşii Săi şi că poartă grijă de sfinţii Săi.

La Litie

Glasul 1

Bucură-te în Domnul, oraş al procopienilor, veseleşte-te şi cântă, oraş care ai purtat în strălucire cu credinţă pe Ioan, vlăstarul Rusiei, pe care îl ţii la sânul tău, ca pe o comoară. Bucură-te de minunile lui, cel care ai văzut tămăduirile sale, şi strigă cu mulţumire Mântuitorului: Slavă Ţie, Doamne, Iubitorule de oameni.

Glasul al 2-lea

Dumnezeiasca raclă a cinstitelor tale moaşte izvorăşte tămăduiri credincioşilor, Sfinte Părinte plin de har. Iar sfântul tău suflet, laolaltă fiind cu îngerii, cu vrednicie se veseleşte; având aşadar, preaînţelepte, îndrăzneală către Domnul, şi cântând cu Sfinţii în ceruri, roagă-te pentru noi, cei care cu credinţă săvârşim pomenirea ta.

Glasul al 3-lea

Toată mulţimea cea sfântă a celor adunaţi pentru săvârşirea pomenirii luminoase a Sfântului, bucuraţi-vă strigând într-un glas: Bucură-te, fiule cel preafrumos al Rusiei şi lauda tuturor credincioşilor; bucură-te, cel care ai supus duhului carnea cea nestăpânită, şi care ai potolit patimilor prin curgerea lacrimilor tale, o, Ioane! Bucură-te, mândria noastră şi veselia Bisericii credincioşilor.

Glasul al 4-lea

Chemarea ta s-a făcut plină de har, Sfinte Părinte, căci, precum dumnezeiescul Botezător a primit harul între Iudei, şi pentru Hristos învederat a primit mucenicia, la fel şi tu, ca fiind de un nume cu acela şi următor lui, ai primit cerescul har în mijlocul unui popor necugetat, pentru petrecerea ta cea bineplăcută lui Dumnezeu, o, Ioane! De aceea nu înceta a te ruga pentru noi, cei care cu credinţă săvârşim sfântul tău praznic, preaînţelepte.

Slavă..., glasul al 5-lea:

Astăzi, închinându-se cu bucurie lui Dumnezeu, oraşul procopienilor strigă: a strălucit frumuseţea mea, mai mult decât a oricărui alt oraş. Iată dar că dumnezeiescul vlăstar al Rusiei şi marea comoară a Sfinţilor, Ioan cel cu adevărat plin de har, şi-a săvârşit drumul spre Cer, lăsându-mi mie spre laudă sfintele sale moaşte. Veniţi la mine, toată adunarea drept credincioşilor, ca să săvârşim sfânta sa pomenire şi ca să ne împărtăşim din harul său, al celui care mijloceşte pentru sufletele noastre.

Şi acum..., a Praznicului (sau de nu: Fericimu-te pe tine...)

La stihoavnă

Sihirile, glasul al 2-lea:
Podobia: Când de pe cruce, mort...

Veniţi, coruri ale îngerilor, veniţi mulţimi ale Sfinţilor, preaslăvite Antonie,
dumnezeieştilor Eftimie, Sava, Arsenie, Simeoane şi Alipie, dumnezeieştilor stâlpnici, veniţi să-l primiţi pe dumnezeiescul Ioan, vlăstarul Rusiei, cel cu adevărat următor şi părtaş vouă, şi împreună mijlociţi pentru noi.

Stih: Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Lui.

Înstrăinat în mâinile Agarenilor, Părinte, şi cu robia fiind împovărat, ai trăit într-un oraş străin, şi ai vieţuit într-un staul printre gunoaie, slăvite, ca un alt Iov, Cuvioase; suspinând şi vărsând izvoare necontenite de lacrimi fierbinţi, ai ajuns înaintea Aceluia pe care L-ai dorit, Ioane, cel cu adevărat plin de har.

Stih: Lăuda-se-vor cuvioşii întru slavă şi întru aşternuturile lor se vor bucura.

Având îndrăzneală către Dumnezeu, tuturor celor ce săvârşesc cu credinţă cinstitul tău praznic, Sfinte Ioane, fi-le alături cu tărie, izbăvindu-i din primejdii, slobozindu-i din patimi, scăpându-i de toate necazurile şi durerile, dându-le mântuire sufletelor, cu dumnezeieştile tale mijlociri, celor ce te slăvesc cu laude şi cu cântări.

Slavă..., glasul al 8-lea

Cei drepţi vor fi vii în veacul veacului şi răsplata lor este la Domnul şi Cel Atotputernic are grijă de ei, după cum spune cuvântul proorocului. Căci Ioan cel drept întru toate, deşi a fost răpit de către barbari şi a fost dus rob în pământ străin, s-a adâncit în pomenirea lui Dumnezeu şi s-a zidit locaş al virtuţii. De aceea, deşi a murit, trăieşte în vecii vecilor laolaltă cu toţi Sfinţii din ceruri, împreună cu care mijloceşte pentru noi înaintea Domnului.

Şi acum..., a praznicului zilei
(sau a Născătoarei de Dumnezeu – învierii)

Troparul, glasul al 4-lea:
Podobie: Degrab ne întâmpină pe noi...

Cel ce te-a chemat pe Cel ce te-a chemat pe tine de pe pământ la lumea cea cerească ţine şi după moarte, neschimbat trupul tău, Sfinte. Căci tu în Asia ai fost dus prizonier şi acolo te-ai unit cu Hristos, Ioane. Deci pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Slavă…, Şi acum…, a Născătoarei

Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întrupându-se întru unire neamestecată şi crucea de bună voie pentru noi luând, prin care înviind pe cel întâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.

Paraclisul
Sfantului si de Dumnezeu purtatorului nostru Parinte
IOAN RUSUL
Nou Marturisitor - 27 mai

(Scris de Monahul Daniil din Sfântul Munte al Athosului)

De este preot, zice:
Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Iar de nu este preot, se zice:
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Sfinte Dumnezeule..., Preasfântă Treime..., Tatăl nostru..., Doamne miluieşte (de 12 ori) Slavă ..., Şi acum...:
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne ă ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.

Psalmul 142
Slavă ..., Şi acum ..., Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule. (de 3 ori)
Dumnezeu este Domnul şi s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. (de 3 ori).

Şi troparele următoare, glasul al 4-lea:

La Ioan noi credincioşii să alergăm, cei ce în suferinţe şi în necazuri ne aflăm, şi să cădem strigând cu evlavie din adâncul sufletului: Sfinte, ajută-ne nouă, celor ce ne rugăm ţie, aleargă şi ne izbăveşte din această nevoie. Nu trece, Sfinte, cu vederea, rugăciunea umilă a celor ce aleargă la acoperământul tău. (de două ori)

Slavă ..., Şi acum ...,a Născătoarei:

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi, nevrdnicii, că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi, sau cine ne-ar fi păzit pe noi până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

CANONUL

Cântarea 1, glasul al 8-lea:

Irmosul:
<<Apa trecându-o ca pe uscat şi din răutatea egiptenilor scăpând israeliteanul, striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.>>

Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apăsat de cumplite necazuri, către tine îmi arunc şi trupul şi sufletul, rugându-mă ţie, cuvioase Părinte, să mă izbăveşti din nevoi şi suferinţe.

Într-una mă tulbură atacurile din partea trupului, fericite Ioane. Dăruieşte-mi linişte şi pace, Părinte, cu mijlocirile tale cele plăcute lui Dumnezeu.

Slavă...

Cetele cele viclene ale demonilor se luptă fără milă cu robul tău. Nimiceşte tăria acestora cu puterea Crucii şi cu rugăciunile tale.

Şi acum...

Fecioară, poartă a lui Dumnezeu, deschide-mi uşa milostivirii, şi din prag izbăveşte-mă, cu îndrăzneala ta cea de maică, de păcatele cele aducătoare de moarte.

Cântarea a 3-a:

Irmosul:
<<Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica, tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta; că Tu eşti marginea doririlor şi credincioşilor întărire, Unule, Iubitorule de oameni.>>

Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izbăveşte-mă totdeauna de vicleşugurile oamenilor ce mă necăjesc şi de ameninţările celor ce mă defăimează, risipind nebunia lor sălbatică tu, preaslăvinte Părinte, sprijinitorul celor evlavioşi.

Slavă...

Bineîngrijind cu deplină înţelepciune sălaşul sufletului şi în chip osebit împodobindu-l, de Dumnezeu fericite, vădind harul Duhului, te-ai arătat plin de lumină, asemeni unui stâlp de foc.

Şi acum...

Căzând din curata feciorie, cu totul m-am pângărit de patima rătăcirii mele, Preacurată. Ceea ce eşti născătoare a judecătorului oamenilor păcătoşi, Fecioară izbăveşte-mă pe mine de toată osânda.

Izbăveşte din nevoi pe robii tăi, Purtătorule de Dumnezeu, pe cei ce cu credinţă curată la tine aleargă, ca la un grabnic ajutător în nevoi.

Caută cu milostivire, cu totul lăudată, Născătoare de Dumnezeu, la necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

Apoi preotul zice ectenia, pomenind pe cei pentru care se face paraclisul; ecfonisul: "Că milostiv şi iubitor de oameni...", după care se cântă

Sedealna, glasul al 2-lea:
Podobie: Cele de sus căutând ...

Apărător fierbinte şi turn nebiruit te-ai arătat, preaînţelepte, celor ce cu credinţă şi cucernicie îţi strigă ţie: Sfinte Ioane, de Dumnezeu purtătorule, aleargă şi ne izbăveşte pe noi din primejdii, tu cel ce veşnic stai în faţa Sfintei Treimi.

Cântarea a 4-a:

Irmosul:
<<Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înţeles lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.>>

Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce alergăm la cinstită biserica ta, darurile tămăduirilor cu bucurie le primim şi pe tine te slăvim, făcătorule de minuni.

Mulţimile binecredincioşilor creştini de pretutindeni pe tine te cunosc ca apărător al lor şi toţi te laudă ca pe un ocrotitor.

Slavă...

Cu bărbăţie, străbătând norul vieţuirii celei trupeşti prin făptuire, lăuntric te-ai preschimbat, prealăudate, prin lumina cea dumnezeiească.

Şi acum...

Sălaş te-ai făcut, preacurată, Dumnezeului tuturor, ca ceea ce eşti de-a pururi fecioară, şi pe mine mă arată locaş al cereştilor virtuţi, prin harul tău dumnezeiesc.

Cântarea a 5-a:

Irmosul:
<<Luminează-ne pe noi. Doamne, cu poruncile Tale şi cu braţul Tău cel înalt; pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni.>>

Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Păzeşte-ne pe noi prin mijlocirile tale, fericite, şi cu braţul tău cel puternic doboară demonii cei amarnici, preaminunate.

Dăruieşte-ne nouă, celor ce ne rugăm ţie, sănătate sufletului totdeauna, preafericite Părinte.

Slavă...

Tămăduieşte, minunate Părinte, poporul ce aleargă la tine, de ciumă şi de febră, şi ne izbăveşte pe noi de durerile de tot felul.

Şi acum...

De tine se bucură, Născătoare de Dumnezeu, toată zidirea şi cetele îngerilor şi toate glasurile oamenilor te slăvesc.

Cântarea a 6-a:

Irmosul:
<<Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune scârbele mele, căci s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad, şi ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.>>

Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine, Sfinte Ioane, te cunosc comoară de minuni şi izvor de binefaceri, tămăduitor al patimilor şi alungător al puterii demonilor. Pe tine te rog acum, cel ce eşti plin de har, să mă izbăveşti de stricăciunea celor rele.

Ocrotitor al celor săraci te propovăduim pe tine şi apărător al Întregii Capadocii, cel ce împrăştii mulţimea ispitelor şi alungi stricăciunile celor necuvioşi. Ţie ne rugăm, izbăveşte acum din necazuri pe toţi cei binecredincioşi.

Slavă...

Pe tine, preafericite, te avem liman în primejdii, în tristeţe apărător şi desăvârşită izbăvire din necazuri, râu nesecat, fântână de binefaceri şi veşnic izvor de tămăduiri.

Şi acum...

O, Stăpână, întru dragostea cea mijlocitoare către Fiul tău, arată-i Aceluia , Fecioară, crucea şi suliţa şi buretele şi trestia, ca să binevoiască întru noi, cei ce mult păcătuim.

Izbăveşte din nevoi, purtătorule de nevoinţe, pe cei ce cu credinţă curată la tine aleargă, ca la un grabnic ajutător în nevoi.

Preacurată, ceea ce, în zilele cele mai de pe urmă, în chip de negrăit prin cuvânt ai născut, pe Cuvântul, roagă-te, ca una ce ai îndrăznire de maică.

Apoi, preotul zice ectenia mică cu ecfonisul: "Că tu eşti Împăratul păcii...", după care urmează

Condacul, glasul al 2-lea:

Ceea ce eşti creştinilor ocrotitoare neînfruntată şi mijlocitoare stăruitoare către făcătorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoşilor, ci sârguieşte ca o bună, spre ajutorul nostru , care cu credinţă strigăm către tine: Grăbeşte spre rugăciune şi te nevoieşte spre îmblânzire, apărând pururea, Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine.

Prochimen, glasul al 4-lea:
Cinstită este înaintea Domnului, moartea cuviosului Lui.

Stih: Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie?

Evanghelia
de la Luca (cap.6, 17-23)

Şi coborând Iisus împreună cu ei, a stat la loc şes, El şi mulţime multă de ucenici ai Săi şi mulţime mare de popor din toată Iudeea, din Ierusalim şi de pe ţărmul Tirului şi al Sidonului, care veniseră ca să-L asculte şi să se vindece de toate bolile lor. Şi cei chinuiţi de duhuri necurate se vindecau. Şi toată mulţimea căuta să se atingă de El că putere ieşea din El şi-i vindeca pe toţi. Şi El, ridicându-şi ochii spre ucenicii Săi, zicea: "Fericiţi voi cei săraci, că a voastră este împărăţia lui Dumnezeu. Fericiţi voi cei ce flămănziţi acum, că vă veţi sătura. Fericiţi cei ce plângeţi acum, că veţi râde. Fericiţi veţi fi când oamenii vă vor urî pe voi şi vă vor prigoni dintre ei, şi vă vor batjocori şi vor lepăda numele voastre ca rău din pricina Fiului Omului. Bucuraţi-vă în ziua aceea şi vă veseliţi, că, iată, plata voastră multă este în cer."

Slavă..., glasul al 2-lea

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Şi acum...

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, curăţeşte toate fărădelegile noastre.

Stihira, glasul al 6-lea

Nu mă lipsi pe mine de calda ta apărare, Sfinte Ioane, ci te rog zdrobeşte cu puterea ta îndrăznelile cele neputincioase şi neaşteptate săgetări ale diavolilor. Izbăşte-mă de boli, de ispite şi de necazuri, şi ne mântuieşte pe toţi de atacurile demonilor, ca să te slăvesc şi să te laud din suflet, să mă închin şi să preamăresc, Sfinte, lucrările tale cele bineplăcute lui Dumnezeu.

Preotul: "Mântuieşte, Dumnezeule poporul Tău, ..." la care răspundem "Doamne miluieşte" (de 12 ori), după care ecfonisul "Cu mila şi cu îndurările...".

Cântarea a 7-a:

Irmosul:
<<Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credinţa Treimii văpaia cuptorului au călcat-o cântând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.>>

Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinte Ioane, cel ce eşti plin de înţelepciunea lui Dumnezeu, arată pline de fericire şi de toată bucuria sufletele celor ce te laudă pe tine şi învaţă-i să strige totodeauna: Dumnezeul Părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Strălucitor făcându-te prin pătimirea ta, prin cinstitele tale moaşte luminează-mă pe mine, cel întunecat de păcate şi primitor de patimi, şi ne învredniceşte pe toţi de strigarea: Dumnezeul Părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Slavă...

De ispite şi de primejdii, de nevoi şi de necazuri, precum şi de vătămarea diavolilor izbăveşte pe cei ce îndrăznesc să alerge la tine, şi strigă cu credinţă: Dumnezeul Părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Şi acum...

Făcătorul oamenilor, în pântecele tău sălăşluindu-se, ceea ce eşti plină de har, pe tine te-a dat apărătoare tuturor celor clătinaţi de furtuni, învrednicindu-i de strigarea: Dumnezeul Părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a:

Irmosul:
<<Pre Împăratul ceresc, pe Care îl laudă oştile îngereşti, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii>>

Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Celor ce străbat valurile vieţii întinde-le mână de ajutor, preafericite, ca să-L cântăm şi să-L preaînălţăm pe Hristos întru toţii vecii.

Umple de miresme dumnezeieşti pe cei ce ating sfintele tale moaşte şi-L laudă pe Domnul întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.
Primeşte, Purtătorule de Dumnezeu, pe cei ce se roagă şi cer har, pe cei ce-L slăvesc pe Dumnezeu întru toţi vecii.

Şi acum...

Curăţă, Fecioară, inima mea de necurăţie, cu apele pocăinţei, ca să te slăvesc întru toţi vecii.
Stih: Să lăudăm, bine să cuvîntăm şi să ne închinăm Domnului, cântîndu-L şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţii vecii.

Cântarea a 9-a:

Irmosul:
<<Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviţi prin tine, slăvindu-te cu cetele cele fără de trup>>

Stih: Sfinte Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stea călăuzitoare, lumină strălucindu-ne nouă te mărturisim pe tine, Sfinte Ioane, noi cei binecinstitori, cei ce cu dreaptă credinţă ne închinăm lui Hristos.

Purtătorule de Dumnezeu, celor clătinaţi de tulburarea multor rele ajută-le cu rugăciunile tale, nimicind săgetările celui potrivnic.

Slavă...

Primeşte rugăciunea mea, a smeritului, şi mă izbăveşte, purtătorule de Dumnezeu, de apăsarea răutăţilor şi de păcate.

Şi acum...

Născătoare de Dumnezeu, neamurile te cunosc pe tine nădejde de mântuire celor căzuţi şi într-un glas te fericesc pe tine în veci.

Apoi:
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi preanevinovată şi maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

În timp ce preotul cădeşte sfântul altar şi biserica se cântă aceste tropare, glasul al 8-lea:

De cursele chinuitorilor văzuţi şi nevăzuţi izbăveşte-i pe cei ce, fierbinte rugându-se, aleargă la a ta apărare.

Săgeţile arzătoare ale ucigătorului celui urâtor de oameni îndepărtează-le de noi, Părinte, cu rugăciunile tale fierbinţi către Sfânta Treime, ca izbăvindu-ne de acestea, pe tine să te mărim.

Pe steaua cea strălucitoare din Procopion, cea în chip cugetător luminătoare, lauda sfinţilor şi slava capadocienilor, pe dumnezeiescul Ioan cu cântări să îl cinstim.

Cere de la Dumnezeu pace, linişte sufletelor, până la sfârşit răbdare şi mântuire sufletelor pentru noi, cei ce ne rugăm ţie şi lăudăm cele minunate ale tale.

Toate oştile îngereşti, Înaintemergătorule al Domnului, cei doisprezece apostoli şi toţi sfinţii, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceţi rugăciuni ca să ne mântuim noi toţi.

Apoi: Sfinte Dumnezeule..., Preasfântă Treime..., Tatăl nostru...,după care:

Troparul Sfântului Ioan, glasul al 4-lea

Cel ce te-a chemat pe tine de pe pământ la lumea cea cerească ţine şi după moarte, neschimbat trupul tău, Sfinte. Căci tu în Asia ai fost dus prizonier şi acolo te-ai unit cu Hristos, Ioane. Deci pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Apoi troparele acestea, glasul al 2-lea:

Veniţi, credincioşilor, să ne închinăm cu evlavie şi simţire, îmbrăţişând preacinstitele şi scumpele moaşte ale lui Ioan, de Dumnezeu cugetătorul, să ne curăţim buzele, privirile şi chipurile, şi să cerem ca şi pe noi să ne învrednicească de un sfârşit mântuitor şi dumnezeiesc, prin rugăciunile sale către Domnul.

Troparul, glasul al 4-lea

Cel ce te-a chemat pe tine de pe pământ la lumea cea cerească ţine şi după moarte, neschimbat trupul tău, Sfinte. Căci tu în Asia ai fost dus prizonier şi acolo te-ai unit cu Hristos, Ioane. Deci pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre.
Sus sfântul tău suflet se bucură şi se desfătează, fericite de corurile îngerilor şi de cetele nevoitorilor, de mulţimile sfinţilor, de corurile profeţilor şi de cetele cele dumnezeieşti ale ierarhilor; iar jos preacinstitul tău trup, după cum se cuvine, prin laude şi cântări întru cinste este slăvit.

Apoi preotul zice ectenia şi face apolisul, după care cântăm troparele Născătoarei de Dumnezeu:

Stăpână, Împãrãteasã, primeşte rugăciunile robilor tăi şi ne izbăveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.
Toată nădejdea noastră spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-ne pe noi sub sfânt acoperământul tău.

Rugãciuni

Site creat de albinuta_nicola@yahoo.com